เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 66 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช. ได้จัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง การวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 113 สก. และระบบประชุมออนไลน์ Webex โดยได้รับเกียรติจาก ภก.วิวัฒน์ จันทรสาธิต ผู้เชี่ยวชาญและผู้พัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์คาบเกี่ยว และผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ พร้อมสาธิตและทดสอบการใช้งานเครื่องมือวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และรับฟังความคิดเห็นจากนักวิจัย เพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้ดีขึ้น ให้สามารถนำไปใช้งานในวงกว้างโดยเจ้าหน้าที่ อย. รวมถึงนักวิจัยและผู้ประกอบการในอนาคต ในกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 70 คน

   ประเด็นของการสื่อสารในครั้งนี้ คือ เนื่องจาก อย. มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพ 7 ประเภท ได้แก่ (1) ยา (2) อาหาร (3) เครื่องมือแพทย์ (4) วัตถุอันตราย (5) เครื่องสำอาง (6) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ (7) ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งมีกฎหมาย และหน่วยงานกำกับดูแลที่แตกต่างกัน ทำให้การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญต่อผู้ที่จะขึ้นทะเบียน และนักวิจัยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในการศึกษาข้อมูลที่สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับการวางแผนการดำเนินงานวิจัย การออกแบบและพิสูจน์แนวคิด (Proof of concept) การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยในการจำแนกผลิตภัณฑ์ผู้พัฒนาจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finished product) และวัตถุประสงค์การใช้งาน (Intended use) ที่ชัดเจน เพื่อให้การวินิจฉัยมีความถูกต้อง

สามารถเข้ารับชม VDO ย้อนหลังได้ที่  

(บุคลากร สวทช. สามารถเข้ารับชม VDO ย้อนหลังผ่าน VPN ได้ที่)