29 มีนาคม 2567

TAIST-Tokyo Tech Research Symposium : ผลงานวิจัยจากนักวิจัยรุ่นเยาว์ สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัย BCG 

TAIST-Tokyo Tech Research Symposium : Research outputs from young researchers supporting BCG Implementation

วิทยากร
  • ดร. พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์
  • รศ. ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต
  • Mr.Khan Hoang Nguyen
  • Mr. Aung Min Thant
  • นายกฤต อเนกศิริพงศ์
  • นายทินภัทร ดีเดช 
  • นางสาวณัฐวดี ปุ่นกล้าหาญ
  • Miss Thae Su Win
  • นางสาวนันท์ชญาน์ ชำนิ

พันธกิจด้านพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สวทช. มีเป้าหมายที่จะส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และเพิ่มจำนวนบุคลากรวิจัยคุณภาพสูงต่อจำนวนประชากรของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการสร้างงานวิจัยด้าน BCG โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท จากโครงการ TAIST-Tokyo Tech ซึ่งเป็นโครงการทุนในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่ปี 2565 ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาไทย 5 แห่ง ได้แก่ 1) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  2) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร  3) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ 5) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมดำเนินโครงการทุนสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (TAIST-Tokyo Tech)  ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน กิจกรรมครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยด้าน BCG ของนักศึกษา ให้แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจได้รับทราบ และเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายวิจัยและช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

กำหนดการ
13.00-13.30 น. ลงทะเบียน
13.30-13.45 น. กล่าวเปิดงาน แนะนำโครงการ TAIST-Tokyo Tech

โดย ดร. พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา)

13.45-14.00 น. “Functional Polymeric Materials for Circular Economy and Sustainability”
โดย รศ. ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00-14.15 น. “Efficiency Evaluation on Cooling Behavior of Water-Cooling Jacket for Synchronous Reluctance Motor”
โดย Mr.Khan Hoang Nguyen
นักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
14.15-14.30 น. “Experimental and FE based multi-scale study of aluminum foam under impact load”
โดย Mr. Aung Min Thant นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
ยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.30-14.45 น. Personal Identification Based on Fusion of Iris and Periocular Information Using Convolutional Neural Networks
โดย นายกฤต อเนกศิริพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.45-15.00 น. “A Plant Disease Identification and Localization Approach without Mask Labeling”
โดย นายทินภัทร ดีเดช หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15.00-15.15 น. “Metal-Organic Framework (MOF) materials derived from spent alkaline batteries and plastic waste and their applications”
โดย นางสาวณัฐวดี ปุ่นกล้าหาญนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15:15-15:30 น. Simulation of Photocathodic corrosion protection with metal oxide semiconductor photoelectrochemical phenomena of a semiconductor using Comsol Multiphysics frame work
โดย Miss Thae Su Win หลักสูตร วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
15:30-16:00 น. สรุปและปิดงาน

ดำเนินรายการโดย

นางสาวนันท์ชญาน์ ชำนิ ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช.

 

หมายเหตุ : การนำเสนอและบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. พัชร์ลิตา ฉัตรวริศพงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สายงานบริหารการวิจัยและพัฒนา)
รศ. ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต
อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยี
Mr.Khan Hoang Nguyen
นักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง
Mr. Aung Min Thant
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม ยานยนต์และระบบขนส่งขั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นายกฤต อเนกศิริพงศ์
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย
นายทินภัทร ดีเดช 
หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวณัฐวดี ปุ่นกล้าหาญ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความ
Miss Thae Su Win
หลักสูตร วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาวนันท์ชญาน์ ชำนิ 
ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ สวทช.

หัวข้อสัมมนาอื่น ๆ