29 มีนาคม 2566

กิจกรรม “ไวรัส วายร้าย”

วิทยากร
  • ดร. ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ

กิจกรรม “ไวรัส วายร้าย”

เยาวชนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวรัสวิทยาขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของไวรัสชนิดต่าง ๆ พยาธิสภาพของโรคติดเชื้อไวรัส พาหะของไวรัส การระบาดของไวรัส ผลกระทบของการระบาดครั้งยิ่งใหญ่ รวมไปถึงการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัส การเตรียมพร้อมด้านวัคซีนและการเตรียมพร้อมต่อไวรัสที่จะอุบัติใหม่ในอนาคต โดยจะเป็นการบรรยายในรูปแบบการอภิปรายไปพร้อมกกับเยาวชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เยาชนแบ่งกลุ่มลงมือออกแบบไวรัสโครงสร้างต่าง ๆ ด้วยตนเอง และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายทั้งหมดมาบูรณาการณ์เชื่อมโยงเกี่ยวกับไวรัสและอภิปรายให้เพื่อนๆ ฟัง

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. กิจกรรม ไวรัส วายร้าย

โดย ดร. ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ, นักวิจัย ทีมวิจัยไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี, กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

หมายเหตุ : กิจกรรมนำนักเรียนจากพื้นที่ EEC เข้าร่วมกิจกรรม

เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. ทิพย์รำไพ ธรรมมงกุฎ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ