31 มีนาคม 2566

Industrial Postdocs ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี (ชื่อเดิม: การวิจัยพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีในการสนับสนุน BCG Economy Model)

วิทยากร
  • ดร.ธันย์ชนก ปักษาสุข
  • ดร.วิภาดา กันทยศ
  • ดร.พรภัสสร  เลิศผดุงกิจ
  • ดร.กิตติศักดิ์ หล้าแก้ว
  • ดร.วิชญา กาไหล่ทอง
  • ดร.จตุพร ปานทอง
  • ดร.จักรภพ  พันธศรี
  • ดร.จิตรลดา   บุญเลิศสมุทร
  • ดร.ณัฐพงษ์  พินปรุ

ตามที่ รัฐบาลให้ความสำคัญกับ BCG Economy Model ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด  และ สวทช. เป็น ขุมพลังหลัก วทน.เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG  ในงานสัมมนานี้ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี จากนักวิจัยหลังปริญญาเอกในโปรแกรม “Industrial Postdocs” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ซึ่งตอบโจทย์อุตสาหกรรม ในด้าน เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงานและวัสดุ

กำหนดการนำเสนอและหัวข้อสัมมนา

              วิทยากร หัวข้อในการนำเสนอ สาขา BCG
ดร.ธันย์ชนก ปักษาสุข  การพัฒนาการสกัดสารสำคัญจากพืชสมุนไพรด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม เกษตรและอาหาร
ดร.วิภาดา กันทยศ การแยกสารไฟโตสเตอรอลจากของเสียที่ได้จากกระบวนการสกัดสารโพลิโคซานอลจากกากหม้อกรอง เกษตรและอาหาร
ดร.พรภัสสร  เลิศผดุงกิจ การเพิ่มมูลค่าของ “เปลือกเงาะ” สู่สารสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เกษตรและอาหาร
ดร.กิตติศักดิ์ หล้าแก้ว การพัฒนากระบวนการสกัดและทำผงแห้งของสารสกัดกะเพราเพื่อพัฒนาเป็นสารแต่งกลิ่นรสในระดับอุตสาหกรรม สุขภาพและการแพทย์
ดร.วิชญา กาไหล่ทอง การพัฒนาหมึกพิมพ์ชีวภาพสู่การสร้างแบบจำลองเนื้อเยื่อผิวหนังด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ สุขภาพและการแพทย์
ดร.จตุพร ปานทอง การพัฒนากระบวนการผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวลและการสร้างเครื่องผลิตถ่านชีวภาพระดับประลอง พลังงานและวัสดุ
ดร.จักรภพ  พันธศรี การผลิตโลหะเงินเอิบชุ่มถ่านคาร์บอนกัมมันต์ระดับประลองที่กำลังผลิตไม่น้อยกว่า 20 ลิตรต่อครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการผลิตระดับโรงงาน พลังงานและวัสดุ
ดร.จิตรลดา   บุญเลิศสมุทร ผ้าไม่ถักไม่ทอจากพอลิเอทิลลีนฟูราโนเอทนาโนคอมโพสิทสำหรับการประยุกต์ใช้ในสิ่งทอเทคนิค พลังงานและวัสดุ
ดร.ณัฐพงษ์  พินปรุ สเปรย์เย็นจากวัสดุหมุนเวียนบำรุงพืชเศรษฐกิจเขตร้อนภายใต้ภาวะโลกร้อน พลังงานและวัสดุ

 

เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.ธันย์ชนก ปักษาสุข
ดร.วิภาดา กันทยศ
ดร.พรภัสสร  เลิศผดุงกิจ
ดร.กิตติศักดิ์ หล้าแก้ว
ดร.วิชญา กาไหล่ทอง
ดร.จตุพร ปานทอง
ดร.จักรภพ พันธศรี
ดร.จิตรลดา บุญเลิศสมุทร
ดร.ณัฐพงษ์ พินปรุ
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ