30 มีนาคม 2566

อนาคตเกษตรอินทรีย์ไทย “นวัตกรรม” ช่วยได้อย่างไร

วิทยากร
 • นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
 • นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
 • นายบุญเฮียง พรมดอนกอย
 • นางสุจารี ธนสิริธนากร
 • นายอรุษ นวราช

อนาคตเกษตรอินทรีย์ไทย “นวัตกรรม” ช่วยได้อย่างไร

“เกษตรอินทรีย์” Organic Agriculture เป็นระบบการเกษตรที่มีหลักการเพื่อให้คงสภาพความสมบูรณ์และการมีสุขภาพที่ดีของดิน ระบบนิเวศ และมนุษย์ ซึ่งเป็นองค์รวมไม่สามารถแยกจากกันได้ ด้วยการจัดการระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการหมุนเวียนของวงจรชีวภาพในสภาพของท้องถิ่นนั้นๆ มากกว่าการพึ่งปัจจัยการผลิตจากภายนอก สถานการณ์การทำเกษตรอินทรีย์ของไทยในปัจจุบันพบว่า มีการขยายพื้นที่ผลิตอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น ตั้งแต่กระบวนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการตลาด ซึ่งองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปมีส่วนช่วยยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์ของไทย และอนาคตเกษตรอินทรีย์ของไทยจะยั่งยืนได้อย่างไรบ้าง

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ขับเคลื่อนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อยกระดับผลผลิต คุณภาพและรายได้ของภาคการเกษตร สอดรับกับการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

กำหนดการสัมมนา

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 13.40 น. กล่าวเปิดการเสวนา

โดย นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์,ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และผู้อำนวยการสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

13.40 – 16.00 น. การเสวนา เรื่อง อนาคตเกษตรอินทรีย์ไทย “นวัตกรรม” ช่วยได้อย่างไร

ร่วมเสวนาโดย

 • นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • นายบุญเฮียง พรมดอนกอย
  ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ (IBCT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ (IBBG) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
 • นางสุจารี ธนสิริธนากร
  ประธานวิสาหกิจชุมชนปันบุญ จ.กาฬสินธุ์ เกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2565
 • นายอรุษ นวราช
  นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย, เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ

ดำเนินรายการโดย นางสาวปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์ 

นักวิชาการ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช.

ถาม – ตอบ

VDO สัมมนา
เกี่ยวกับวิทยากร
นางสาววิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นายบุญเฮียง พรมดอนกอย
ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ (IBCT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ (IBBG) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
นางสุจารี ธนสิริธนากร
ประธานวิสาหกิจชุมชนปันบุญ จ.กาฬสินธุ์ เกษตรกรดีเด่น สาขาเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2565
นายอรุษ นวราช
นายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ