บริการสำหรับภาคเอกชน >> ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการสำหรับภาคเอกชน

 


ด้านการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี


• ให้บริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยี
และประสานงานเพื่อการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
• ทำการตลาดเทคโนโลยีของ สวทช.

 

ด้านอื่น


• ประสานงานระหว่างภาคเอกชนกับหน่วยงานวิจัยเพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีตามความต้องการของตลาด
• สร้างเครือข่ายประสานงานระหว่างหน่วยงานการให้สิทธิเทคโนโลยีต่างๆ เช่น หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ภายในมหาวิทยาลัยหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกประเทศ