บริการสำหรับนักวิจัย >> ขอบเขตการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ขอบเขตการให้บริการสำหรับนักวิจัย

 

ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 

• รับดำเนินการร่างและจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และให้คำแนะนำการจดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. และศูนย์วิจัยแห่งชาติ
• การให้ความรู้และคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา
• ฝึกอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

ขอบเขตงานวิจัยของ สวทช.

 

กลุ่มเทคโนโลยีฐาน (Platform Technology)

 

1. คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (Computer and Electronics)
2. โลหะและวัสดุ (Metal and Materials Technology)
3. พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology and Genetic Engineering)
4. นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)

 

คลัสเตอร์โปรแกรมวิจัย (Strategic Cluster and Programs)

1.  เกษตรและอาหาร
2.  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.  สุขภาพและการแพทย์
4.  ทรัพยากร ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส 
5.  อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ