สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านพืช “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ”

วีดีโอด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชุดสื่อ “การผลิตมันสำปะหลังอย่างมีคุณภาพด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนในการทำกิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในห้องปฏิบัติการของโรงเรียน

1 ปทุมมา ดอกไม้ของไทย

2 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อไม้ดอกเศรษฐกิจ

3 การเตรียมอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

4 ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

Share:

Facebook
Twitter