การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แบคทีเรียเรืองแสง” ปี 2565

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แบคทีเรียเรืองแสง”

ปีการศึกษา 2565 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 📢📢 น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์สำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ☑️❣️ สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่คุณจันทิรา ปัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77249 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th และคุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล ☎ โทรศัพท์ 02 5297100 ต่อ 77113 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kannaporn.suc@nstda.or.th โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสแกน QR code ✍️ สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจากเอกสารประชาสัมพันธ์ดังนี้
จดหมายประชาสัมพันธ์  
กำหนดการฝึกอบรม 

Share:

Facebook
Twitter