เปิดหลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2566

ปีการศึกษา 2566 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2566 หัวข้อ “Plant DNA Fingerprinting” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่คุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 77113 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kannaporn.suc@nstda.or.th และคุณจันทิรา ปัญญา โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 77249 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสแกน QR code สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจากเอกสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้  

  จดหมายประชาสัมพันธ์ 
  กำหนดการฝึกอบรม 

Share:

Facebook
Twitter