การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ATCG : DNA for Beginner” ปี 2566

ปีการศึกษา 2566 นี้ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช เข้าฝึกทดลองในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม  หลักสูตรหนึ่งวัน “ATCG : DNA for Beginner” ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตร ได้ที่คุณกรรณาภรณ์ สุจริตกุล โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 77113 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kannaporn.suc@nstda.or.th และคุณจันทิรา ปัญญา โทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 77249 หรือ 📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสแกน QR code สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจากเอกสารประชาสัมพันธ์ ดังนี้
  จดหมายประชาสัมพันธ์
  กำหนดการฝึกอบรม 
         ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2566
         ครั้งที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2566
         ครั้งที่ 3 วันที่ 27 เมษายน 2566

Share:

Facebook
Twitter