ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลเครื่องพิมพ์สามมิติ จากโครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฯ (25 ต.ค. 65)

โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
25 ตุลาคม 2565 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เปิดเผยว่า ตามที่ โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ดำเนินโครงการโดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเครือข่ายกิจกรรมเพื่อทำการขยายผลการใช้สื่อและสนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความสนใจนำชุดสื่อดังกล่าวไปใช้จริงในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ลงมือวางแผนและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน ทั้งนี้โครงการฯ ได้พิจารณาจากผลงาน คลิปวิดีโอ รวมถึงการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ มีโรงเรียนสนใจส่งผลงานเข้าแข่งขันเพื่อรับรางวัลเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จำนวน 11 โรงเรียน แบ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ รอบคัดเลือกเป็นการส่งผลงานการออกแบบโมเดล 3 มิติ พร้อมคลิปอธิบายรายละเอียดประกอบผลงานการออกแบบ และรอบตัดสินเป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบต่อคณะกรรมการ ซึ่งผลการประกวด มีโรงเรียนชนะการประกวดได้รับรางวัล จำนวน 5 โรงเรียน อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :: https://www.nstda.or.th/home/news_post/fabrication-lab/

Share:

Facebook
Twitter