30 มีนาคม 2566

ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นขนาดเล็ก

Nanosafety: Legislation of submicron particles

วิทยากร
  • ดร. รัฐพร แสนเมืองชิน
  • ดร. ปัทมวรรณ คุณประเสริฐ
  • นายปิยวัฒน์  ปาลี
  • ดร. เวฬุรีย์ ทองคำ

ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นขนาดเล็ก

ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาฝุ่นขนาดเล็กในสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้าง ซึ่งการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับฝุ่นขนาดเล็กจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ในการทำงานที่มีความเกี่ยวข้องกับวัสดุนาโน ซึ่งมีขนาดเล็ก และบางครั้งก็อยู่ในรูปแบบผง ซึ่งเมื่อมีกระบวนการผลิตก็มีโอกาสที่จะฟุ้งกระจาย เกิดเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กระดับนาโน การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก็เป็นพื้นฐานที่จะทำให้ผู้ที่ทำงานสามารถป้องกันตนเอง และจัดการระบบต่าง ๆ ในสภาวะการทำงาน ให้เหมาะสมเพื่อตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้อง การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

กำหนดการสัมมนา

13.00 – 13.40 น. ลงทะเบียน
13.40 – 14.10 น. การบรรยาย หัวข้อ ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศและการวิเคราะห์

โดย     ดร. รัฐพร แสนเมืองชิน, นักวิจัย กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย (ANCS)
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

14.10 – 14.40 น. กฏหมายโรงงานที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นระเบิด

โดย ดร. ปัทมวรรณ คุณประเสริฐ, นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

14.40 – 15.10 น. การบริหารจัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี

โดย นายปิยวัฒน์  ปาลี, นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กองความปลอดภัยแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

15.10 – 15.40 น. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุนาโน 

โดย ดร. เวฬุรีย์ ทองคำ,นักวิชาการอาวุโส งานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

15.40 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม

 

เกี่ยวกับวิทยากร
ดร. รัฐพร แสนเมืองชิน
นักวิจัย กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและความปลอดภัย (ANCS) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดร. ปัทมวรรณ คุณประเสริฐ
นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
นายปิยวัฒน์ ปาลี
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ดร. เวฬุรีย์ ทองคำ
นักวิชาการอาวุโส งานความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ