29 มีนาคม 2566

การวิจัยและพัฒนา (พลังงาน-อาหาร-ก่อสร้าง) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

Research and Development (Energy-Food-Construction) to Drive Capability in Circular Economy

วิทยากร
  • ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
  • ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
  • ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล
  • ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
  • ดร. สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์

การวิจัยและพัฒนา (พลังงาน-อาหาร-ก่อสร้าง) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน

การเพิ่มขึ้นหรือการเติบโตของจำนวนประชากร และการขยายตัวของเมือง ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันประเทศไทยตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ทำให้การพัฒนาประเทศคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่มีแนวคิดหมุนเวียนเอาทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครบวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสีย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการนักวิจัยแกนนำ ได้สนับสนุนนักวิจัยแนวหน้าและศักยภาพสูงของประเทศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และผลงานวิจัยที่หลากหลายในหลาย ๆ สาขาวิชา เช่น ด้านพลังงาน ด้านวิทยาศาสตร์อาหาร ด้านวิศวกรรมก่อสร้าง ภายใต้หัวข้อการประชุมที่ได้จัดขึ้น นักวิจัยแกนนำจะเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และผลงานวิจัย ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน เช่น การผลิตพลังงานทางเลือก การพัฒนาสารเติมแต่งอาหารจากวัสดุเศษเหลือ การก่อสร้างถนนยั่งยืนจากเศษวัสดุ ซึ่งสะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

กำหนดการสัมมนา

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดสัมมนา

โดย ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร, รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สวทช.

ดำเนินรายการโดย ดร. สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์, ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ สวทช.

09.10 – 09.40 น. การผลิตพลังงานทางเลือกและสารเคมีบนฐานไบโอรีไฟเนอรีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

09.40 – 10.10 น. การพัฒนาส่วนประกอบฟังก์ชันและสารเติมแต่งอาหารจากวัสดุเศษเหลือการแปรรูปสัตว์น้ำ

โดย ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล, คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10.10 – 10.40 น. การก่อสร้างถนนยั่งยืนจากเศษวัสดุก่อสร้าง

โดย ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.40 – 11.00 น. ถาม – ตอบ
เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศ.ดร. สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร. สุทธวัฒน์ เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศ.ดร. สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร. สิริกัญจณ์ เนาวพันธ์
ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ สวทช.
หัวข้อสัมมนาอื่นๆ