แพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย

Thailand i4.0 Platform

แพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการและกิจกรรมสนับสนุนการยกระดับภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย สามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตลดต้นทุนและของเสีย เพิ่มคุณภาพของการผลิตสินค้า ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ในปัจจุบัน ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

ภายใน Thailand i4.0 Platform ประกอบด้วย

i4.0 Maturity
 • ศูนย์รวมข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย
 • วิจัยและพัฒนาเครื่องมือชุดดัชนีชี้วัดความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0 ของไทย
 • เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลอุตสาหกรรม 4.0 ในระดับสากล
i4.0 Consulting
 • ให้คำปรึกษาครบวงจร เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านโรงงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
 • แหล่งรวมผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา
 • จัดเตรียม Smart factory Solution พร้อมใช้ ถ่ายทอดสู่ภาคอุตสาหกรรม ในราคาที่เอื้อมถึงได้
 • แก้ปัญหาเฉพาะทาง (Custom solutions) ทดลอง สาธิตเทคโนโลยี และรับทำ
 • POC (Proof of Concept)
 • รวบรวมสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยผู้ประกอบการลงทุนสู่อุตสาหกรรม 4.0
i4.0 Training
 • ยกระดับความรู้ให้คนในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องอุตสาหกรรม 4.0 ในบริบทต่าง ๆ กันตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพื่อผลักดันองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้สำเร็จและมีความยั่งยืน
 • i4.0 Training คัดสรรเนื้อหาความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง (Industry 4.0 Executive Program) ผู้บริหารระดับกลาง และพนักงานปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skills ใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อองค์กรในยุค 4.0
 • วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีเชิงลึก เช่น IIOT AI data analytics automation and robotics และผู้เชี่ยวชาญรายสาขา เช่น warehouse, smart maintenance, robot vision ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญรายอุตสาหกรรม เช่น อาหาร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องมือที่ทันสมัยในบรรยากาศที่เหมาะกับการเรียนรู้ อยู่ใกล้ภาคอุตสาหกรรม 
 • รูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สะสมเครดิต ได้ปริญญา
จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี
 1. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวทางในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0
 2. รูปแบบบริการและกิจกรรมสนับสนุนที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับบริบทของไทย ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถ “ลงมือดำเนินการ” ยกระดับสถานประกอบการได้ตามลำดับความจำเป็น และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
 3. ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินความพร้อม จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และสามารถใช้เป็นฐานในการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
 1. ผู้ประกอบการไทยในภาคอุตสาหกรรม
 2. องค์กร/บุคลากรด้าน System Integration
วิจัยพัฒนาโดย

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน Sustainable Manufacturing Center (SMC)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email