ทราฟฟี่ ฟองดูว์: แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง

Traffy Fondue: City Problems Management Platform

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) เป็นช่องทางรับแจ้งและจัดการปัญหาเมืองที่พบ ผ่าน LINE Chatbot แบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้า ให้แก่ผู้ที่แจ้งปัญหาได้อีกด้วย ช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) และผู้เกี่ยวข้องได้ทุกที่และทุกเวลา

เมื่อระบบได้รับรายละเอียดปัญหาจากผู้แจ้งครบถ้วนแล้ว ระบบจะทำการวิเคราะห์ประเภทปัญหาจากข้อมูล โดยอัตโนมัติ และแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว เช่น กทม. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเชิญหน่วยงานอื่น มาแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทางหลวง การไฟฟ้าฯ การประปาฯ อีกทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเชิงการกำกับดูแลและติดตาม เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวง ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (1111) สำนักนายกรัฐมนตรี สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สามารถเข้าร่วมกำกับดูแลและประสานงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

นอกจากแพลตฟอร์ม Traffy Fondue จะสามารถใช้แจ้งปัญหาเมืองได้ดังที่กล่าวมาแล้ว ปัจจุบันได้ถูกพัฒนา ให้สามารถรับแจ้งปัญหาสาธารณภัยจากผู้ประสบเหตุ เพิ่มความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือกู้ภัยในภารกิจของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และใช้รวบรวมข้อมูลและประเมินสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในโครงการ เมืองใจดีเที่ยวได้ทุกวัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อีกด้วย

คุณลักษณะ
 1. ใช้รับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง ผ่าน LINE Chatbot และ Mobile Application ทำให้เจ้าหน้าที่จัดการปัญหา ได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 2. ระบบสามารถวิเคราะห์ รูปภาพปัญหา และข้อความ ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: A.I.) และส่งต่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ
จุดเด่น/ประโยชน์ของเทคโนโลยี
 1. ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาเมือง เช่น ปัญหาความสะอาด ไฟฟ้า ทางเท้า ประปา ถนน จราจร/จอดรถ สัตว์ เสียง กลิ่น ต้นไม้ อุปกรณ์ชำรุด ไฟไหม้/เผาในที่โล่ง จุดเสี่ยง อาคารสถานที่ชำรุด
  ผ่าน LINE @traffyfondue ได้โดยไม่ต้อง ติดตั้งแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติม
 2. ประชาชนไม่มีความจำเป็นต้องทราบว่าจุดที่พบปัญหาเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใด หรือต้องส่งเรื่อง ถึงหน่วยงานไหน เนื่องจากมีระบบปัญญาประดิษฐ์
  (A.I. Artificial Intelligence) วิเคราะห์ข้อความและรูปภาพ เพื่อระบุประเภทปัญหา และคัดเลือกหน่วยงานรับผิดชอบปัญหา และส่งเรื่องถึงหน่วยงานดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
 3. เจ้าหน้าสามารถบริหารจัดการปัญหาได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue บนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ Android และ iOS และบนคอมพิวเตอร์ผ่าน
  Web Application
 4. ระบบมีสถิติเชิงลึกแสดงประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา สถิติการทำงานของเจ้าหน้าที่ สถิติความพึงพอใจ เพื่อนำไปใช้ ในการปรับปรุงและบริหารงานได้
  พร้อมการแจ้งเตือนตาม SLA (Service Level Agreement) ของงานคงค้าง และข้อความสรุปสถิติการแก้ไขปัญหาประจำวันให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ขอบเขต/ข้อจำกัดการใช้งาน
 1. ต้องใช้สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. ผู้แจ้งต้องสามารถใช้แอปพลิเคชั่น LINE
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเป้าหมาย
 1. ประชาชนที่ต้องการแจ้งปัญหาไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 2. หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหา
สถานภาพการพัฒนา
 1. ระบบ Traffy Fondue มี 1,903 หน่วยงานเข้าร่วม และมีเจ้าหน้าที่รวม 6,747 คน
 2. มีการใช้งานโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 738 แห่ง มีเจ้าหน้าที่ อปท. จำนวน 2,074 คน
 3. มีการใช้งานเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทั่วประเทศ มีเจ้าหน้าที่ ปภ. จำนวน 1,852 คน
 4. มีการใช้งานในโครงการเมืองใจดีเที่ยวได้ทุกวัย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเพิ่ม ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ
  และสูงอายุ 2,524 แห่ง
 5. ปัจจุบันได้รับทุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กทปส.) อยู่ระหว่างการขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยงาน อบต. และเทศบาล ทั่วประเทศ
หน่วยงานพันธมิตร
 1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 2. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 3. กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
 4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 5. สำนักนายกรัฐมนตรี
วิจัยพัฒนาโดย

ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG)

Tel: 086-901-6124
LINE: @fonduehelp
Email: traffyteam@gmail.com
Website: www.traffy.in.th

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายกลยุทธ์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (SPD)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email