FoodSERP -Service platform for food and functional Ingredients Group

FoodSERP การให้บริการการผลิต และวิเคราะห์ทดสอบตลอดห่วงโซ่การผลิตอาหาร ส่วนผสมฟังก์ชันและเวชสำอาง รวมถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ สำหรับจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ (Tailor made) ของลูกค้าในรูปแบบ One-stop service โดยใช้วิทยาการความรู้ ความเชี่ยวชาญสหสาขา เครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานของ สวทช. ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรที่กำกับดูแลกฎระเบียบและมาตรฐาน เพื่อช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารใหม่และเวชสำอาง สร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร และทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการในเวทีโลก และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมชีวภาพในประเทศอย่างยั่งยืน ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

FoodSERP ดำเนินการให้บริการในผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่ม ได้แก่ ส่วนผสมฟังก์ชัน (Functional Ingredients) โปรตีนทางเลือก (Alternative Proteins) อาหารเฉพาะกลุ่ม (Foods for specific group) และ สารสกัดเชิงหน้าที่ (Functional Extracts) ครอบคลุมทั้งกระบวนการต้นน้ำ และกระบวนการปลายน้ำ ตั้งแต่ การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ กระบวนการหมัก การเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์ การทำเข้มข้นหรือการทำบริสุทธิ์ การทำแห้งการผสมสูตรผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบคุณภาพและอายุผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

FoodSERP ให้บริการใน 2 รูปแบบ ได้แก่
1. บริการผลิต (Production Service Platform) 
  • บริการโรงงานต้นแบบผลิตในระดับกึ่งอุตสาหกรรมภายใต้มาตรฐานสากล วิเคราะห์ทดสอบ และขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับทดสอบประสิทธิภาพในภาคสนาม/ทดสอบทางคลินิก หรือทดลองตลาด

โรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BIOTEC Bioprocessing Facility; BBF) เป็นสถานที่ผลิตอาหาร ซึ่งได้รับมาตรฐานสากล Codex GHPs และ HACCP รวมถึงการดำเนินงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการใช้จุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม หรือ Good Industrial Large Scale Practice (GILSP) ในสภาพควบคุมระดับ LS1 ซึ่งรองรับการผลิตจากจุลินทรีย์ทั่วไปและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเร่งผลักดันการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง (Nanoparticles and Cosmetics Production Plant) ให้บริการตั้งแต่การทดลองผลิต ในระดับสเกลขนาดเล็กเพื่อนำเนื้อผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ หรือทดลองตลาด บริการขยายขนาดการผลิต และการผลิตในระดับอุตสาหกรรมด้วยมาตรฐาน ASEAN Cosmetic GMP

  • บริการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนทางเลือกและอาหารเฉพาะบุคคล

กระบวนการเอ็กซ์ทรูชันแบบความชื้นสูง (High-moisture extruder Technology) ซึ่งจะเปลี่ยนโครงรูปของโปรตีนพืชให้มีลักษณะเป็นเส้นใยยาวคล้ายคลึงเนื้อสัตว์ ซึ่งนิยมนำเทคโนโลยีนี้มาใช้เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตอาหารจากโปรตีนพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์

เทคโนโลยีการผลิตอาหารด้วยการพิมพ์ 3 มิติ (3D food printing technology) คัดเลือกวัตถุดิบ และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อาหารแบบสามมิติให้มีคุณภาพและเนื้อสัมผัสเหมาะกับเฉพาะบุคคล

2. บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย (Efficacy & Safety testing services) ได้แก่
  • การทดสอบประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุลด้านการรับรส และกลิ่น (Sensomics) ซึ่งเป็นการศึกษาองค์ประกอบกลิ่นรสด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง การฝึกอบรมเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบกลิ่นรส และการประเมินด้านประสาทสัมผัส
  • การทดสอบเนื้อสัมผัสอาหาร และความหนืดของเครื่องดื่ม (Flow & Fork Tester) ใช้จำแนกผลิตภัณฑ์อาหารตามเกณฑ์ IDDSI สามารถทดสอบได้ง่าย และสะดวกต่อผู้ใช้งาน
  • การทดสอบการย่อย และการดูดซืมสารอาหาร ด้วยแบบจำลองระบบทางเดินอาหาร (Simulated Gut Model) เช่น กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ เพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ เช่น เชื้อโพรไบโอติกสำหรับคน และอาหารสัตว์ หรือสารพรีไบโอติกจากของเหลือทิ้งทางการเกษตร และสารตั้งต้นอื่น ๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการทดสอบทางคลินิก  
  • การทดสอบฤทธิ์ชะลอวัย และต้านอนุมูลอิสระโดยใข้โมเดลผิวหนัง (Skin testing) ทั้งในระดับเซลล์ (2D cells) เนื้อเยื่อผิวหนังสามมิติ (3D skin) และผิวหนังที่ได้จากอาสาสมัคร (Ex vivo skin)