Line Track Skip to content

ร่วมเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจแนวใหม่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ในหัวข้อ 30 ปี สวทช. STI Driving BCG Economy for Sustainability ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน