Line Track Skip to content

แนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากล

แนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากล

รายละเอียด:

แนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากล

แนวทางการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพสารสกัดสมุนไพรสู่สากล

        สมุนไพรในประเทศไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน เนื่องจากสรรพคุณทางเภสัชวิทยาที่ทำให้เกิดการนำมาประยุกต์ใช้ทั้งในแพทย์แผนโบราณและแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น การนำสมุนไพรที่พบในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอด โดยการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพื่อค้นคว้าสร้างสรรค์ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จึงสนับสนุนให้เกิดสารสกัดและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ที่สามารถประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่หลากหลายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจึงควรผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปผลิตหรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองยังเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความน่าเชื่อถือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผลงานวิจัยสามารถส่งต่อไปยังผู้ผลิต และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ 

        สวทช. จึงจัดเวทีเสวนานี้ เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งกฎหมาย แนวทางของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร การขอรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองของผู้ประกอบการ

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 30 มีนาคม 2564

13:30 – 13:45 น.

ประธานในพิธีกล่าวเปิดต้อนรับ

13:45 – 14:15 น.

พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ขอบข่ายและแนวทางการส่งเสริมมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร

โดย ภก. วินิต อัศวกิจวิรี 
ที่ปรึกษาเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

14:15 – 14:45 น.

มาตรฐานสารสกัดสมุนไพร  

โดย คุณนาตยา สีทับทิม
นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 7 กองกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

14:45 – 14:55 น.

แนะนำผู้เข้าร่วมเสวนา

14:55 – 16:00 น.

การเสวนา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมระบบรับรองมาตรฐานสารสกัดสมุนไพร

โดย
1) ภก. วราวุธ เสริมสินสิริ
ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อย.

2) คุณนาตยา สีทับทิม
ผู้อำนวยการกลุ่มกำหนดมาตรฐาน 7 กองกำหนดมาตรฐาน สมอ.

3) ดร.บังอร เกียรติธนากร
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16:00 – 16:30 น.

ถาม-ตอบ

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000