Line Track Skip to content

ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

รายละเอียด:

ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

Biocontrol for Driving of Sustainable Agriculture 

        ประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืชหลายชนิดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีศัตรูพืชหลายชนิดก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกษตรกรมีความเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ซึ่งเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานศัตรูหลายชนิดสามารถพัฒนาการดื้อต่อสารเคมีเหล่านั้น ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการใช้และการนำเข้าสารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้บริโภคและเกษตรกร

        การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธีโดยใช้ชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ เช่น รา แบคทีเรียและไวรัส เป็นปัจจัยทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดหรือทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายโดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานของเกษตรกร รวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ซึ่งช่วยลดการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันและสนับสนุนให้มีการใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

วิดีโอบันทึกการสัมมนา

เอกสารประกอบการสัมมนา

กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2564

09.00-09.30 น.

ทิศทางการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชในประเทศไทยในปัจจุบัน

โดย คุณอนันต์ อักษรศรี
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

09.30-10.00 น.

สถานภาพการใช้สารเคมีและการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีของประเทศ

โดย นายศรัณย์ วัธนธาดา
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

10.00-10.30 น.

พัก

10.30-11.00 น.

การใช้เทคโนโลยีจีโนมเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพชีวภัณฑ์

โดย ดร.วันอภินันต์ นาแว
ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) สวทช.

10.30-11.00 น.

การเสวนา เรื่อง มุมมองจากภาคเอกชนและเกษตรกรในการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

โดย
1) คุณสกล เหนียนเฉลย
บริษัท บี ไบโอ จำกัด

2) คุณเอกราช เครื่องพนัด
บริษัท ริมปิงออร์แกนิคฟาร์ม จำกัด

3) คุณศุภิสิทธิ์
ว่องวณิชพันธุ์
เกษตรกรสวนกล้วยไม้ 

ดำเนินรายการโดย:
นางอารีย์พันธ์ อุปนิสากร
ดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

12.00-13.30 น.

พัก

13.30-16.30 น.

การเสวนา เรื่อง “การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อการเกษตรปลอดภัย”

โดย
1) คุณรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

2) คุณณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร

3) ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4) คุณวนิดา อังศุพันธุ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอบี อินโนเวชั่น จำกัด

5) คุณสุวิทชัย แสงเทียน
เกษตรกรผู้ใช้ชีวภัณฑ์ในแปลงกล้วยไม้  

ดำเนินการเสวนาโดย:
ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

เกี่ยวกับวิทยากร:

Tag

รายการสัมนา

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

บริการของ สวทช.

สวทช. สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น ลดความเสี่ยงของการลงทุนวิจัยพัฒนา และเข้าใจการทาธุรกิจเทคโนโลยีดียิ่งขึ้น

การถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเงิน ภาษี และมาตรการส่งเสริม

กลไกส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start-up

การพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงสร้างพื้นฐานสาคัญทางวิทยาศาสตร์ และนิคมวิจัยของประเทศ

สอบถามบริการ สวทช.

ติดต่อ ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
E-mail: brc@nstda.or.th
Call center: 02 564 8000