“เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือสมาร์ทเทคโนโลยี (smart technology) ได้รับการส่งเสริมอย่างมากในภาคการเกษตร เพื่อให้เกิดการทำเกษตรในรูปแบบ “สมาร์ทฟาร์มมิ่ง” (smart farming) ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิต และนำไปสู่การทำเกษตรที่ “ทำน้อย แต่ได้มาก”

สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือยกระดับการผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกร ไม่เพียงการถ่ายทอดความรู้และขยายผลเทคโนโลยีสู่เกษตรกรโดยตรง สท. ยังได้ใช้กลไกการสร้างผู้ประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ หรือ ASI (Agriculture System Integrator: ASI) เป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านการให้บริการจากผู้ประกอบที่ได้รับการยกระดับความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของ สวทช.

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้บ่มเพาะผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของ สวทช. และพร้อมเป็นผู้ให้บริการเกษตรกร ซึ่งทำให้เกิดการขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของ สวทช. สู่การใช้งานจริงได้มากขึ้น ขณะที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดการสร้างอาชีพ “ผู้ประกอบการบริการระบบเกษตรอัจฉริยะ” ที่สอดรับกับการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้ประกอบการบริการระบบเกษตรอัจฉริยะ (ข้อมูลปี พ.ศ. 2566)

โรงเรือนอัจฉริยะ

  • หจก. พัทธรัตน์ วิศวกรรม (คุณอำนวย นินถึก โทรศัพท์ 081 6228725)
  • บริษัท ฮิวจ์เนส จำกัด (คุณภิรญา นิลนคร โทรศัพท์ 0 2346 0863)

ระบบฟาร์มรักษ์น้ำ: เทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับควบคุมการให้น้ำในแปลงเกษตร

  • บริษัท พรีเมียมดาตาเทค จำกัด (คุณวิชญะ ยืนยง โทรศัพท์ 082 5728348)

เทคโนโลยี Handysense

  • บริษัท เฮิร์บฟรุ๊ตโปรดักส์ จำกัด (โทรศัพท์ 091 0701067)
  • บริษัท นาบุญ กรุ๊ป จำกัด (โทรศัพท์ 064 9879786)
  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยอิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซ็นเซอร์เทคโนโลยี (TEST) (โทรศัพท์ 084 8165050) 

เทคโนโลยีกล่องควบคุมวาล์วให้น้ำ Water Fit Simple

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค สมาร์ท ไลฟ์ แอนด์ อินโนเวชั่น (คุณกิตติศักดิ์ นามบุญ โทรศัพท์ 088 2526799)

ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ (Wireless sensor network for Management and Remote Control: WiMaRC)

  • บริษัท พันธสิริ เมเนจเม้นท์ จำกัด (คุณสรณ์สิริ หอมหวน โทรศัพท์ 063 8589135) 
Handysense Community
IoT WiMarC Farm Community
ASI ผู้ประกอบการบริการระบบงานเกษตรอัจฉริยะ ฟันเฟืองสู่เกษตร 4.0