ติดต่อเรา

 

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

National Science and Technology Development Agency (NSTDA)

 

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง  อำเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์ 0-2564-7000  โทรสาร 0-2564-7004 

e-mail: agritec@nstda.or.th 
Facebook: www.facebook.com/nstdaagritec