สท. คือใคร ?

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร หรือ สท.

(Agricultural Technology and Innovation Management Institute: AGRITEC)

              สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) เป็นหน่วยงานภายใต้สำสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  ให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้การทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่

วิสัยทัศน์

มุ้งเน้นการปฏิรูปภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาความเข้มแข็งของภาคการเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น

พันธกิจ

    1. เร่งรัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรให้เกิดการขยายผลอย่างทั่วถึง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
    2. ทดสอบ สังเคราะห์เทคโนโลยี เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่
    3. พัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากรภาคการเกษตร
    4. สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างภาคการเกษตรกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเชื่อมโยงภาคการผลิตสู่การตลาด


รูปแบบการให้บริการ

– ให้บริการความรู้และข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร

– วินิจฉัยปัญหา ให้คำปรึกษา และเสาะหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

– จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

– ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด

– สร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสร้างเกษตรรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการด้านการเกษตร

– สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกร/ชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

ดาวน์โหลดแผ่นพับแนะนำ สท.