ชุมชนบ้านสามัคคี ต.บ้านสา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็นหนึ่งในพื้นที่ดำเนินงาน (area based) ของ สท. ในระดับ 2 ดาว ซึ่ง สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ทำงานในพื้นที่ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เทศบาลตำบล สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง แก้ปัญหาราคาผลผลิตสับปะรดตกต่ำผ่านการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับราคาสับปะรด ตั้งแต่การผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน GAP การผลิตนอกฤดู การเพิ่มมูลค่าผลสดและการแปรรูปที่ได้รับมาตรฐาน อย. จนสามารถยกระดับรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากเดิม 35,000- 40,000 บาท/คน/ปี เป็น 57,000 บาท/คน/ปี (ปี พ.ศ.2565) ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้

จากฐานการทำงานในพื้นที่ดังกล่าวและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น สท. มองเห็นศักยภาพของพื้นที่ทั้งในมิติของชุมชนและความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่น จึงได้ขยายการทำงานเชิงพัฒนาพื้นที่ในระดับตำบลบ้านสาเพื่อแก้ปัญหาด้านเกษตรให้ครอบคลุมขึ้น โดยมีโจทย์การยกระดับคุณภาพและราคาของ “มะม่วง” และ “ปลาน้ำจืด” ซึ่งเป็นอีกผลผลิตที่สำคัญของชาวบ้าน ไม่น้อยไปกว่า “สับปะรด” ซึ่งนอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว สท. ยังจะส่งเสริมและยกระดับพื้นที่ดำเนินงานบ้านสาให้เป็นระดับ 3 ดาว ทั้งการพัฒนานวัตกร และการพัฒนาพื้นที่แห่งการเรียนรู้  

พัฒนาเชิงพื้นที่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ ‘บ้านสา’