ค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

  กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอเชิญโรงเรียนสมัครร่วมกิจกรรม  ค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คุณสมบัติผู้สมัคร : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รับสมัครเป็นโรงเรียน)  จำนวน 80-100 คน /รอบ
วันที่จัดกิจกรรม รอบที่ 1 : วันที่ 16 สิงหาคม 2566 และอบที่ 2 : วันที่ 21 สิงหาคม 2566 
ค่าใช้จ่าย 1,90️0️ บาท  ไม่รวม vat  7% ( ราคารวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง )
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร   โทร  02 529 7100 ต่อ 77220 และ 77226 หรือ shm@nstda.or.th

หมายเหตุ   ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ได้

Share:

Facebook
Twitter