การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2566

หัวข้อฝึกอบรม “การทดสอบคุณสมบัติการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย”   ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2566 

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่มีความสนใจเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการที่พร้อมด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ จากการปฏิบัติจริง นำไปสู่การจุดประกายแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ และเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ดร.จันทิรา ปัญญา นักวิชาการอาวุโส  หมายเลขโทรศัพท์ 02 5647000 ต่อ 77249 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ juntira.pun@nstda.or.th  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสแกน QR code สำหรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมจากเอกสารประชาสัมพันธ์ดังนี้

  จดหมายประชาสัมพันธ์
  กำหนดการฝึกอบรม 
        

Share:

Facebook
Twitter