บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI

บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจาก BOI

แบบแสดงความจำนงขอสนับสนุนกองทุน [pdf

Intent to Support the Science and Technology Development Fund Form [pdf

รับรองเทคโนโลยี เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฺBOI 1.5.3 [pdf

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 1.5.3 (Biotechnology) [pdf

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฺBOI 5.2.1 [word]

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 5.2.1 (Advanced Materials) [word]

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 5.2.1 (Nanomaterials) [word]

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ฺBOI 4.1 [word

แบบประกอบคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI 4.1 (กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์) [word

 

บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร

บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ เพื่อลดหย่อนภาษีจากกรมสรรพากร

แบบฟอร์มการยื่นขอบริจาคเงินเข้ากองทุน [pdf

พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 770 [pdf]

รับรองกิจการเทคโนโลยี (Startup / VC) เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร

แบบคำขอรับรองกิจการสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ตั้งอยู่ใน เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตาม พรฎ.730 [word]

แบบคำขอรับรองบริษัทเป้าหมายสำหรับกิจการร่วมลงทุน ตาม พรฎ. 897,636 [word]

ประกาศ สวทช. เรื่องกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนและกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย (พ.ศ.2563) [pdf

รายชื่อกิจการที่ได้รับการรับรอง (ข้อมูล ณ วันที่ 9/6/2565) [pdf

รับรองกิจการเทคโนโลยี (Capital gains tax) เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร

แบบคำขอรับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน (บริษัทเป้าหมาย) [word]

ประกาศ สวทช. เรื่องการรับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน พ.ศ. 2565 [pdf]

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ [pdf]

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๘) [pdf]

ประกาศ สวทช.การรับรองกิจการฯ ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ฉบับที่ 2 [pdf]

 

บริการอื่น ๆ

IFs Match: Application จับคู่บริการอัตโนมัติ

หากท่านคือผู้ประกอบการหรือนักลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยี ที่มีความต้องการรับการสนับสนุนด้านการเงิน การลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี และช่วยส่งเสริมนวัตกรรมไทยให้เข้าสู่ตลาดภาครัฐ ท่านสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของเราได้ ผ่าน App ช่วยจับคู่บริการแบบอัตโนมัติ ->> https://www.nstda.or.th/r/ifs-match

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (privacy notice) [word