งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน (PSR) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) มีภารกิจหลักคือมุ่งสนับสนุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเอง สำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้า ความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการทำโครงการเหล่านั้น เพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากขึ้นต่อไป

 

บริการต่างๆ ของ PSR

  • บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร
  • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ภาคเอกชน