งานสนับสนุนการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน
(Private Sector R&D Supporting Section : PSR)

 

ภาระกิจหลัก

มุ่งสนับสนุนเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภายในองค์กรของเอกชนเองสำหรับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเพื่อใช้ประโยชน์จากผลการค้นคว้าความสามารถเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ซึ่งมีอยู่ในห้องทดลองของเอกชนหรือรัฐบาลตลอดจนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการทำโครงการเหล่านั้นเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากขึ้นต่อไป

 

บริการ :

  • มาตรการภาษี 200%
  • บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
  • บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากร
  • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ภาคเอกชน

 

ประกาศเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล :

ภาคเอกชนที่ติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงานก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ท่านสามารถใช้สิทธิของการเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยแจ้งความประสงค์ของท่านมายังช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน https://www.nstda.or.th/tei/contact หรือท่านสามารถศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/nstda-privacy-policy