ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

- คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการร้อยละ 2 ของมูลค่าการลงทุน แต่ไม่เกินโครงการละ 40,000 บาท 

*หมายเหตุ

1) การยื่นขอรับบริการจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น
2) หากผู้ขอยื่นรับบริการไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมตามที่ สวทช. กำหนด สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอรับบริการ
3) ภายหลังการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทางผู้ขอยื่นรับบริการสามารถขอยกเลิกการขอรับบริการได้ โดยให้แจ้ง สวทช. เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระมาแล้วในทุกกรณี
4) อาจได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับโครงการที่เป็นผลมาจากความร่วมมือกับ สวทช. ในลักษณะของการร่วมวิจัย จ้างวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยต้องแนบเอกสารแสดงความร่วมมือดังกล่าวฯ

 

การยื่นขอรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

บริษัทติดต่อขอรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่

- หนังสือแจ้งความประสงค์จากบริษัทที่จะขอให้ สวทช. รับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

- แบบคำขอรับรองกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและแบบประกอบคำขอที่กำหนดขึ้นโดย สวทช.

- สำเนาคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนและร่างบัตรส่งเสริมการลงทุนที่กำหนดขึ้นโดย บีโอไอ

- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน/บริษัท    

- สำเนาหนังสือรับรองอำนาจกรรมการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ

- เอกสารแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี และหลักฐานแสดงถึงการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

- หลักฐานแสดงมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางกฏหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)        

- หลักฐานแสดงมาตรการในการจัดการของเสียและแผนป้องกันด้านสิ่งแวดล้อม (ถ้ามี)

- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

 

*หมายเหตุ
1. สวทช. จะพิจารณารับรองเฉพาะในส่วนของเนื้อหาโครงการที่จะลงทุนว่ามีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือไม่เท่านั้น
2. การพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ BOI สวทช.เป็นเพียงผู้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณาเท่านั้น

 

ส่งข้อมูล และติดต่อสอบถามได้ที่ : https://www.nstda.or.th/psr/tei/contact.html