รับรองกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนตาม พรฎ. 750 ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเพื่อส่งเสริมการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย 

คุณสมบัติของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะยื่นขอรับรอง

  • เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
  • เป็นกิจการที่ประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายประกาศกำหนด อย่างหนึ่งอย่างใด
  • เป็นกิจการที่พัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ ตามประกาศของหน่วยงานรับรอง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นแบบคำขอรับรองฯ พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอรับรองฯ ได้แก่

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
  • ประวัติผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และ/หรือพนักงานที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของกิจการ
  • เอกสารระบุความสอดคล้องกับเทคโนโลยีหลักที่ใช้เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ ตามประกาศของหน่วยงานรับรอง
  • แผนธุรกิจ (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมการขอรับรองบริษัทเป้าหมาย

  • ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท การรับรองมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติการรับรองกิจการ การต่ออายุ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกิจการ 1,500 บาท

*หมายเหตุ
1) การยื่นขอรับบริการจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น
2) หากผู้ขอยื่นรับบริการไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมตามที่ สวทช. กำหนด สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอรับบริการ
3) ภายหลังการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทางผู้ขอยื่นรับบริการสามารถขอยกเลิกการขอรับบริการได้ โดยให้แจ้ง สวทช. เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระมาแล้วในทุกกรณี

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : https://www.nstda.or.th/psr/tei/download.html

ส่งข้อมูล และติดต่อสอบถามได้ที่ : https://www.nstda.or.th/psr/tei/contact.html