ข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสารจาก RDI

  • ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมในการยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้ทรัพยากร ลดการปลดปล่อยของเสีย เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว โดยใช้ Thailand i4.0 Index เป็นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ พร้อมทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยฯ ในภาคอุตสาหกรรม สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ฟรี 

              >> กดเพื้่อลงทะเบียน <<

 

   • สวทช. กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายจากข้อกำหนดระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฉบับเดิม (2563) สู่ฉบับใหม่ (2566) (Transition Period) เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ข้อกำหนดระบบฯ (2566) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล และดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการในองค์กรได้อย่างเพียงพอ ซึ่งองค์กรที่ประยุกต์ใช้ข้อกำหนดระบบฯ (2563) สามารถถูกตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Assessment) ตรวจติดตามผล (Surveillance Assessment) หรือตรวจประเมินเพื่อการรับรองใหม่ (Recertification) ได้จนถึง 13 พฤศจิกายน 2567
   • สวทช. ปรับปรุงเงื่อนไขการขอรับบริการการรับรองโครงการวิจัยฯ (Pre-approval) และการรับรองระบบบริหารการวิจัยฯ (RDIMS) เพื่อใช้สิทธิ Self-declaration ดังนี้
    • การยื่นขอรับบริการจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมแล้วเท่านั้น
    • หากผู้ขอยื่นรับบริการไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน 15 วันปฏิทิน ตามที่กำหนด สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอรับบริการ
    • ภายหลังการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ทางผู้ขอยื่นรับบริการสามารถขอยกเลิกการขอรับบริการได้ โดยให้แจ้ง สวทช. เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ สวทช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระมาแล้วในทุกกรณี
   • สวทช. ปรับค่าธรรมเนียมการขอรับรองโครงการวิจัยฯ แบบ Pre-approval เป็นอัตรา 21,000 บาท / โครงการ

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเรียกเก็บเมื่อมีการพิจารณาความถูกต้อง/ครบถ้วนของโครงการเบื้องต้นแล้ว (อ้างอิงอีเมลแจ้งดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม) ทั้งนี้ ผลการพิจารณาความเป็นงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

   • เครื่องมือใหม่ ช่วยให้คุณเข้าถึงบริการที่ตรงความต้องการง่ายขึ้น >>กดเลย<<

 

   • ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ประกอบการใช้บริการการตรวจประเมินและการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ Business Development Service (BDS) ในโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน” ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)