29 มีนาคม 2567

ทุ่งกุลาไปไสก็ม่วน… ของแทร่

วิทยากร
  • ดร.สุภาพร ชื่นชม
  • ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒิจร
  • นายสุระศักดิ์ มะอาจเลิศ
  • นายทศพล ลาภเกิน
  • คุณปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์

การเสวนาครั้งนี้ มีประเด็นร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดเมืองรองในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ครอบคลุม 5 จังหวัด 13 อำเภอ ได้แก่ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ยโสธร ภายใต้งานมุ่งเป้าของ สวทช. ตอบโจทย์ BCG Implementation ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเศรษฐกิจด้วย BCG Model พื้นที่นำร่องทุ่งกุลาร้องไห้” ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่ 2) การท่องเที่ยวคุณภาพสูงบนฐานทรัพยากร ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นดินแดนแห่งอารยธรรมที่ค้นพบหลักฐานทางธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และเป็นพื้นที่ที่มีวัฒนธรรมอันยาวนานมีศักยภาพนำเสนอ Soft Power ชูอัตลักษณ์และจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญการจัดการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน นักวิจัยผู้พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทุ่งกุลาร้องไห้  ตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ และเจ้าของเพจ “เที่ยวให้ยับ : Crazy Journeys” ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ข้อมูลการเสวนาครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา หน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป สวทช. คาดหวังว่าเวทีเสวนานี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนเชิงบูรณาการด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวปักหมุดใหม่ (Unseen New Chapters) เชื่อมโยงกับฐานทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เสน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตอันดีงาม รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจรายได้สู่ชุมชนต่อไป

กำหนดการ
13.00 – 13.10 น. ลงทะเบียน
13.10 – 16.00 น. เสวนาหัวข้อ “ทุ่งกุลาไปไสก็ม่วน… ของแทร่”

ประเด็นการเสวนา

  • โอกาสและความท้าทายของการท่องเที่ยวเมืองรองในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 

วิทยากร ดร.สุภาพร ชื่นชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  • เทคโนโลยีช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลการท่องเที่ยว 

วิทยากร ดร.สุภาพร ชื่นชม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  • การบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน

วิทยากร ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒิจร มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • ประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวของชุมชนต้นแบบ

วิทยากร นายสุระศักดิ์ มะอาจเลิศ ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลคำพอุง            อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด  

  • มุมมองนักท่องเที่ยว ประสบการณ์ท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค และสิ่งที่คาดหวัง

วิทยากร นายทศพล ลาภเกิน เจ้าของเว็บเพจ “เที่ยวให้ยับ : Crazy Journeys”

โดยวิทยากร ประกอบด้วย

1) ดร.สุภาพร ชื่นชม   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2) ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒิจร   คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3) นายสุระศักดิ์ มะอาจเลิศ   ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลคำพอุง  อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4) นายทศพล ลาภเกิน   เจ้าของเว็บเพจ “เที่ยวให้ยับ : Crazy Journeys”

ผู้ดำเนินรายการ:

คุณปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์

16.00 – 16.20 น. ถาม – ตอบ
16.20 – 16.30 น. สรุปและปิดเสวนา

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เกี่ยวกับวิทยากร
ดร.สุภาพร ชื่นชม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒิจร
มหาวิทยาลับศิลปากร
นายสุระศักดิ์ มะอาจเลิศ
ประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนตำบลคำพอุงอำเภอคำพอุง จังหวัดร้อยเอ็ด
นายทศพล ลาภเกิน
เจ้าของเว็บเพจ “เที่ยวให้ยับ : Crazy Journeys”
คุณปิยพร เศรษฐศิริไพบูลย์

หัวข้อสัมมนาอื่น ๆ