งานวิจัยและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้กับหน่วยงานภาครัฐ

Rubber Products D&E Unit for Government Sectors

ให้บริการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ยางหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีลักษณะเฉพาะตามความ ต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ยางที่แตกต่างกันและบางครั้งไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาดที่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานได้
ทั้งนี้ IRM จะให้บริการเสมือนหนึ่งเป็นหน่วยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการ สามารถเป็น total solution ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ
การออกสูตร การออกแบบ การทดสอบ และการช่วยหาผู้ผลิต ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา ได้แก่ การวิจัยพัฒนาอะไหล่เรือรบให้กับกรมอู่ทหารเรือ เช่น
ยางกันกระแทกท่าเรือ แบริ่งเพลาเรือ ยางแท่นเครื่อง ประกับเพลายาง เป็นต้น การวิจัยพัฒนายางล้อเรเดียลสำหรับรถยนต์บรรทุกขนาดเบาให้กับกรมสรรพาวุธทหารบก
การวิจัยพัฒนาเครื่องเจาะยางและระบบผลิตยางแบบกึ่งอัตโนมัติให้กับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) การวิจัยพัฒนาถุงมือกันไฟฟ้าแรงสูงให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
และการวิจัยพัฒนาทำแผ่นปูพื้นคอกปศุสัตว์และยางรีดนมวัวร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) เป็นต้น

ติดต่อสอบถาม

ดร. ทิพย์จักร ณ ลำปาง