โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(National S&T Infrastructure: NSTI)

สวทช.ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เพื่อสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการด้านเทคนิค วิชาการ ที่มีมาตรฐานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NSTI) ของ 4 หน่วยบริการ ได้แก่

1.ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ  National Biobank of Thailand (NBT)

หน่วยงานสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพแบบระยะยาว ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยร่วมขับเคลื่อนกับเครือข่ายพันธมิตรสู่เป้าหมายการเป็น One-Stop Service for Bioresources Conservation Program and Data Utilization  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความต้องการ หรื พันธกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพ 
 • ผู้ใช้ที่สนใจงานวิจัย และพัฒนา บูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ
บริการที่สำคัญ
 • Seed Quality & Seed Germination Test
 • In vitro Preservation Methods 
 • Outsourcing Bioinformatics & Data Analytics Services
 • Virtual Storage (V-STORE): Collaborative Storage System
ผลงานสำคัญ

ระบบการเก็บรักษาตัวอย่างที่ให้บริการแก่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)

2.ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ  National Omics Center (NOC)

หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ในการพัฒนาความรู้ และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยคาดหวังที่จะเป็นสะพานเชื่อมให้ความรู้จากงานวิจัยเดินทางไปสู่ผู้ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบสนองตามความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

หน่วยงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงหน่วยงานที่สนใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโอมิกส์ ตั้งแต่การค้นหาลำดับเบสจีโนม การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน และการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ เป็นต้น

บริการที่สำคัญ
 • บริการตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป
 • บริการตรวจเชื้อ Acidovorax จากตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงด้วยเทคนิค RT-PCR 
ผลงานสำคัญ

ชุดตรวจไฮบริดชัวร์ (HybridSure) สำหรับตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์

3.ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง  NSTDA Supercomputer Center (ThaiSC)

หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computing: HPC) แก่งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการคำนวณ การทำแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ และการสร้างโมเดลจากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้มีศักยภาพสามารถรองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศได้ โดย ThaiSC มีเครื่อง LANTA ซึ่งเป็นเครื่อง Supercomputer ที่มีประสิทธิภาพการคำนวณติดอันดับ 70 ของโลก และ อันดับ 1 ในอาเซียน เมื่อ 15 พ.ย.65

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่ต้องใช้ทรัพยากรการคำนวณ สร้างโมเดลที่ซับซ้อน หรือสร้างโมเดลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่

บริการที่สำคัญ
 • บริการทรัพยากรด้าน HPC
 • บริการที่ปรึกษาทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบ HPC ขนาดใหญ่สำหรับหน่วยงานรัฐและเอกชน
 • บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับการวางเครื่อง HPC
 • โครงการ Open Beta Program เปิดให้เข้ามาทดสอบเครื่อง LANTA โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ผลงานสำคัญ

โครงการความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ ในการสร้างแบบจำลองมลพิษ PM2.5 ในประเทศไทย และการถอดรหัสเชื้อก่อโรคโควิด-19 สายพันธุ์ ‘Omicron’

4.สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  Technology and Informatics Institute for Sustainability (TIIS)

หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดทำฐานข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิตและรวบรวมข้อมูลไว้มากที่สุดในประเทศ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการครบวงจร (One Stop Service) ด้านการบริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และการค้า รวมถึงการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนของประเทศ  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการข้อมูลเพื่อป้องกันการกีดกันทางการค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษา

บริการที่สำคัญ
 • จัดทำคลังข้อมูล/ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต/พัฒนาระเบียบตัวชี้วัดระดับประเทศ และการพัฒนาระบบบริหารและจัดเก็บข้อมูล/โปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิต
 • บริการเทคนิค วิเคราะห์ ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ชุดข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนา และต่อยอดเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผลงานสำคัญ

คลังข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Thai National Life Cycle Inventory Database) และการพัฒนาระเบียบวิธีและตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 12 การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SDG GOAL 12 : Responsible consumption and production) รวมถึงการให้บริการด้านเทคนิค/ให้คำปรึกษา ด้านความยั่งยืนอาทิ Carbon footprint, Circular economy แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน