โครงการฝึกทักษะถอดความเสียงพูดเพื่อจัดทำคำบรรยายแทนเสียงสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

โครงการฝึกทักษะถอดความเสียงพูดเพื่อจัดทำคำบรรยายแทนเสียงสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

การฝึกทักษะถอดความเสียงพูดเพื่อจัดทำคำบรรยาย

บริการคำบรรยายแทนเสียงเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางการได้ยิน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการเรียนการสอน การประชุมสัมมนา และรายการโทรทัศน์ ได้ด้วยการอ่านข้อความที่ได้จากการถอดความแทนการฟังเสียง
ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงปทุมธานี จัดทำ “โครงการฝึกทักษะถอดความเสียงพูดเพื่อจัดทำคำบรรยายแทนเสียงสำหรับผู้มีปัญหาทางการได้ยิน” ขึ้น ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้ต้องขัง
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับงานจัดทำคำบรรยายแทนเสียงสำหรับรายการโทรทัศน์และสื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้ผู้ต้องขังนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษได้

ในการดำเนินงาน สวทช. ได้ฝึกทักษะให้กับผู้ต้องขังโดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ
  • ระยะที่ ๑ ฝึกทักษะการถอดความเสียง ซึ่งประกอบด้วย การพิมพ์สัมผัส การสะกดคำภาษาไทย และการพิมพ์ถอดความตามเสียงพูด โดยใช้โปรแกรมฝึกทักษะการถอดความเสียงที่สวทช.พัฒนาขึ้น จากนั้นจึงคัดเลือกผู้ต้องขังโดยพิจารณาจากความถูกต้องของข้อความและความเร็วในการพิมพ์ ให้เข้ารับการฝึกทักษะขั้นสูงต่อไป
  • ระยะที่ ๒ ฝึกจัดทำคำบรรยายแทนเสียง ตามประกาศ “แนวทางการจัดทำล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ สำหรับการให้บริการโทรทัศน์” ที่ออกโดย คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

จนถึงปัจจุบัน สวทช. ดำเนินการจ้างผู้ต้องขังในการจัดทำคำบรรยายแทนเสียงสำหรับวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จำนวนกว่า 800 ชั่วโมงเสียง โดยเป็นส่วนหนึ่งของสื่อดิจิทัลที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า บน “แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท (A3 Learn Platform)” ที่สวทช.พัฒนาขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (learn.a3.in.th) และเว็บไซต์คลังสื่อดิจิทัลและซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท (dmr.a3.in.th) สำหรับนำไปใช้งานในโรงเรียนเฉพาะความพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) โรงเรียนเอกชนสำหรับนักเรียนพิการ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรเรียนร่วม รวมทั้งประชากรพิการที่สนใจ

learn.a3.in.th

เว็บไซต์ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า

dmr.a3.in.th

เว็บไซต์คลังสื่อดิจิทัลและซอฟต์แวร์สำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท