สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัย โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 ณ โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ

โดยมี ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำนวยการ สวทช. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองผู้อำนวยการ สวทช. ประกาศผลการพิจารณา

นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561 ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 สวทช. ครั้งที่ 15 (NAC2019) "เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม" (Moving Towards Thailand’s Future Economy with Science, Technology and Innovation) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี