ขอบเขตงานวิจัยที่สนับสนุน

ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ สวทช. ทั้งการสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อตอบโจทย์สำคัญของประเทศ ภายใต้สาขาวิจัย

  1. Bioscience and Biotechnology
  2. Nanoscience and Nanotechnology
  3. Electronics and Information Technology
  4. Material and Manufacturing Technology
  5. Energy and Sustainability
  6. Others

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย สวทช. เช่น Quantum computing, Artificial intelligence, Data science, ,Nano robotic, terahertz, Artificial photosynthesis, Biochemicals, Precision medicine, Automation & logistics สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/ ในหัวข้อ Frontier Research และ Technology Development Groups (TDGs)

การสนับสนุน

สนับสนุนไม่เกิน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี

สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน หัวหน้าโครงการสามารถเสนอ “แผนงานการยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยให้สูงขึ้น เมื่อโครงการดำเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานที่มีศักยภาพ โดยให้การสนับสนุนงบประมาณรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท และจะต้องดำเนินการภายใต้ระยะเวลาของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมัติแผนงานดังกล่าวภายหลังตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: สวทช. สนับสนุนให้สามารถใช้ทรัพยากรของ สวทช. ได้ โดยผ่านการทำงานร่วมกับกลุ่มนักวิจัยของ สวทช.