ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยและโปรแกรมการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนำ ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย จัดเสวนาเรื่อง “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่: การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยมุ่งสู่ความเป็นผู้นำ และต่อยอดผลงานเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง (Mentoring) ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่