หลักการและเหตุผล

การบูรณาการความรู้ ความสามารถของบุคลากรวิจัยจากสหสาขาวิชา เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผลงาน เพื่อตอบสนองต่อโจทย์วิจัยที่ปัจจุบันมีความลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนา เป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ทั้งทรัพยากรและศักยภาพของบุคลากรวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานและขยายขอบเขตทางการวิจัย จากแนวทางดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดตั้งกลไกการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาแบบทวิภาคี (Bilateral collaboration) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลงานที่มีผลกระทบสูง นำไปสู่การพัฒนาความเข้มแข็งของหน่วยงานทั้งสองต่อไป

เป้าหมาย

เพื่อสร้างความเป็นเลิศ และขยายเครือข่ายบุคลากร ด้านการวิจัยและพัฒนา