1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
 2. งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาโครงการ (ปี)
 3. คณะผู้วิจัย
 4. บทคัดย่อ คำสำคัญ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
 5. รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ
  • ขอบเขตงานวิจัยที่เสนอ
  • การขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. หรือหน่วยงานอื่น
  • การรับรองโครงการวิจัย (โครงการนี้หรือโครงการที่สืบเนื่องกันนี้ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์ หรือการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้ทรัพยากรพันธุ์พืช หรือการดัดแปลงพันธุกรรมในพืช สัตว์ และจุลิทรีย์ หรือไม่)
 1. รายละเอียดของคณะผู้วิจัย
 2. วิสัยทัศน์/พันธกิจ/กลยุทธ์
 3. เป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลัก
 4. ผลงานเด่นและผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ
 5. ที่มา หลักการและเหตุผล ความสำคัญ ผลงานที่มีมาก่อนของโครงการ และการทบทวนวรรณกรรม
 6. เแผนงานหลัก
 7. การดำเนินงานวิจัย ตารางงานวิจัย
 8. แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของโครงการย่อย
 9. สถานภาพและความพร้อม (ด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์/สถานที่)
 10. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี (จำนวนนับ)
 11. งบประมาณในการดำเนินงาน ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มวิจัย แบ่งเป็น
  • หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ไม่เกิน 40% ของงบประมาณทั้งหมด)
  • หมวดทุนศึกษาวิจัย (ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายประจำเดือน :ปริญญาโท ไม่เกิน 1,620,000 บาท ปริญญาเอก ไม่เกิน 2,496,000 บาท ตลอดโครงการ)
  • หมวดค่าวัสดุ/สารเคมี
  • หมวดค่าใช้สอย (ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในประเทศ ค่าจดสิทธิบัตรทั้งในและต่างประเทศ ค่าจัดประชุมหารือ และอื่นๆ) ไม่เกิน 2,500,000 บาท ตลอดโครงการ
  • หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ
  • หมวดค่าบริหารโครงการ (5 ปี) ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ
  • หมวดความร่วมมือกับภาคการผลิตและบริการ ไม่เกิน 400,000 บาท ตลอดโครงการ
  • หมวดค่าครุภัณฑ์ ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ

          หมายเหตุ ระหว่างดำเนินโครงการสามารถขออนุมัติปรับเปลี่ยนบประมาณได้ ยกเว้น หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ และหมวดครุภัณฑ์ ทั้งนี้ การแปลงเปลี่ยนงบประมาณดังกล่าว ต้องมีเป้าหมายคงเดิม และงบประมาณรวมไม่เปลี่ยนแปลง

 1. โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มวิจัย
 2. ความชำนาญในสาขาเฉพาะทางของกลุ่มวิจัยที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา
 3. แนวทางการพัฒนาความชำนาญ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของกลุ่มวิจัย
 4. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ (หากมี)
 5. ความเชื่อมโยงกับภาคผลิตและบริการ หรือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (หากมี)
 6. ผลงานหรือประวัติการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของภาคการผลิตหรือบริการ หรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมหรือชุมชน (หากมี)
 7. ประวัติผลงานย้อนหลัง 5 ปี ของหัวหน้าโครงการ (นับตั้งแต่ปี 2015) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยนี้ เช่น บทความวิชาการระดับนานาชาติ สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ ผู้ยื่นแบบขอรับการสนับสนุน สามารถขอรับการสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาของ สวทช. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/th/scholarship-in-nstda เช่น

 • โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology Program: TGIST)
 • โครงการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology Program: TAIST-Tokyo Tech)
 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม (NSTDA-University-Industry Research Collaboration: NUI-RC)

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุน << ดาวน์โหลด

ขอบเขตการสนันสนุน

 

กรุณาส่งรายการต่อไปนี้ มายัง สวทช.

 1. แบบขอรับการสนับสนุนโดยพิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน ลงนามฉบับจริง 1 เล่ม และฉบับสำเนา 10 เล่ม
 2. แผ่นซีดีข้อมูล 1 แผ่น บรรจุ
  • ไฟล์ข้อเสนอโครงการ แบบ MS Word และ PDF (แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบขอรับการสนับสนุน ส่วนที่ 2 เอกสารแนบ)
  • ไฟล์รูปหัวหน้าโครงการ 1 รูป
  • ไฟล์ภาพหมู่คณะผู้วิจัย 1 รูป
  • ไฟล์แนบอื่นๆ (ถ้ามี)
  • ไฟล์ presentation แนะนำโครงการโดยหัวหน้าโครงการ ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 180 วินาที

 

โดยส่งมาที่

โครงการนักวิจัยแกนนำ

ฝ่ายบริหารโครงการความร่วมมือวิจัยขนาดใหญ่ (RBC) ชั้น 4

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี)

เลขที่ 73/1 ถ.พระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

หมายเหตุ สามารถส่งเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยจะถือการประทับตรา และการลงทะเบียนในระบบของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นสำคัญ