การสื่อสารสาระความรู้แบบ Online ประจำปี 2567
STKS Knowledge Sharing 2024

พบกับกิจกรรม การบรรยายทางวิชาการ  “STKS Knowledge Sharing ปี 2567 เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 เมษายน – วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ นักวิจัยและนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้า และ/หรือ ประเด็นที่น่าสนใจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล การใช้และให้บริการสารสนเทศ การสื่อสารทางวิชาการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และเพื่อขยายเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of Practice) เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ในการนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น

 

กำหนดการบรรยาย

KS วันที่/เวลา หัวข้อ ลิงก์ลงทะเบียน

KS-1

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567
เวลา 10.00 - 12.00 น.

เรียนรู้การป้องกันตนเองจากการจารกรรมข้อมูลในด้าน Cyber Security

วิทยากร นายชัยวุฒิ สีทา

ข้อมูลสัมมนา / เอกสารบรรยาย / บันทึก VDO

KS-2

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567
เวลา 10.00 - 12.00 น.

How Can We Cite Social Media and Generative AI in Academic Work?

วิทยากร นางสาววาทินี แซ่ลิ้ม, นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด, นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์

ข้อมูลสัมมนา / เอกสารบรรยาย / บันทึก VDO

KS-3

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
เวลา 10.00 - 12.00 น.

จัดการข้อมูลยุคใหม่ด้วย Power Query เพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง

วิทยากร นางสาวสุธิดา กุลวัฒนาภรณ์

ข้อมูลสัมมนา / เอกสารบรรยาย / บันทึก VDO

KS-4

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
เวลา 10.00 - 12.00 น.

Predatory Journals and Conferences: What they are and how to avoid them 

วิทยากร นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม, ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ

ข้อมูลสัมมนา / เอกสารบรรยาย / บันทึก VDO

KS-5

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567
เวลา 10.00 - 12.00 น.

สร้างสรรค์ภาพกราฟิกและบทความด้วย Generative AI

วิทยากร นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช, นายพีรภัฏ บุญชู

คลิกลงทะเบียน

KS-6

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567
เวลา 10.00 - 12.00 น.

Navigating a Technology Landscape for Opportunity Analysis with The Lens

วิทยากร นางสาววาทินี แซ่ลิ้ม

 คลิกลงทะเบียน

KS-7

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2567
เวลา 10.00 - 12.00 น.

Exploring and Maximizing Organizational Performance with Scopus 

วิทยากร ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ, นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม

คลิกลงทะเบียน

KS-8

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
เวลา 13.00 - 15.00 น.

การบริหารจัดการข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วย CollectiveAccess [เชิงระบบ]

วิทยากร นายนพพร ม่วงระย้า, นายพีรภัฏ บุญชู

คลิกลงทะเบียน

KS-9

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2567
เวลา 13.00 - 15.00 น.

กรณีศึกษาการลงรายการข้อมูลวัตถุพิพิธภัณฑ์ด้วย CollectiveAccess [ความสำคัญของมาตรฐาน มาตรฐานการลงรายการ และการ integrate กับระบบ]

วิทยากร STKS ร่วมกับ คุณดุษฎีพร ชาติบุตร

คลิกลงทะเบียน