ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กำกับดูแลฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่าย
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1209

 

งานบริการความรู้และห้องสมุด (Knowledge & Library Services)
นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม
รักษาการหัวหน้างาน งานบริการความรู้และห้องสมุด
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1238
นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1242
นางสาววารี ฉายาประจักษ์กุล
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1244
นางสาว พรพัชร นุชสุภาพ
eMail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1243

 

 งานจัดการความรู้ (Knowledge Management Section)
นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง
หัวหน้างานจัดการความรู้
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1237
นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1235
ดร.ทิพย์รัตน์ ตันติทิพย์วรรณ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1237
ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1239
นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
eMail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1231

 

งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล (Digital Content Development and Services)
นายขันธ์ศิริ อาทร
รักษาการหัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1240
นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1234
นายพีรภัฏ บุญชู
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1232
นายนพพร ม่วงระย้า
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 71231
นางสาวสุธิดา กุลวัฒนาภรณ์
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1261
นายชัยวุฒิ สีทา
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1260

นางสาววาทินี แซ่ลิ้ม
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1233