ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กำกับดูแลฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่าย
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1209

 

 

 งานจัดการความรู้ (Knowledge Management Section)
นางรัตนา ห้วยหงษ์ทอง
หัวหน้างาน
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1237
นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม
เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1238
นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1235
นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1242
นางสาววารี ฉายาประจักษ์กุล
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1244
ดร.ทิพย์รัตน์ ตันติทิพย์วรรณ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1237
ดร.ฐิติมา ธรรมบำรุง
นักวิชาการอาวุโส 
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1239
นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1231
นางสาว กุสา จำนงไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอาวุโส
eMail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 025647000ต่อ1243
นางสาว ณัฏฐนันท์ มุขมา
นักวิชาการ
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 025647000ต่อ1262

 

 

งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล (Digital Content Development and Services)
นางสาวสุธิดา กุลวัฒนาภรณ์
วิศวกรอาวุโส
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1261
นายขันธ์ศิริ อาทร
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1240
นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
นักวิชาการ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1234
นายพีรภัฏ บุญชู
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1232
นายนพพร ม่วงระย้า
นักวิชาการ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 71231
นายชัยวุฒิ สีทา
วิศวกร
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1260

นางสาววาทินี แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1233