ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กำกับดูแลฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กำกับดูแลฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้อำนวยการฝ่าย
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1209

 

 

งานบริการและจัดการความรู้
(Knowledge Management and Services : KMS)
ดร.ฐิติมา ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้จัดการ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1239
นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม
นักวิชาการอาวุโส
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1238
นางสาวกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
เจ้าหน้าที่สารสนเทศอาวุโส
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1235
นางสาววิไลลักษณ์ ประทุมชาติ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1242
ดร.ทิพย์รัตน์ ตันติทิพย์วรรณ
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1237

นางสาววาทินี แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1233

นางสาววนัทวิรา ฉันทะจำรัสศิลป์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1231
   

 

 

งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
(Digital Content Development and Services : DCS)
นางสาวสุธิดา กุลวัฒนาภรณ์
ผู้จัดการ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1261
นายขันธ์ศิริ อาทร
นักวิชาการอาวุโส
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1240
นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช
นักวิชาการ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์: 02-564-7000 ต่อ 1234
นายพีรภัฏ บุญชู
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1232
นายนพพร ม่วงระย้า
นักวิชาการ
eMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 71231

นายชัยวุฒิ สีทา
นักวิชาการอาวุโส
eMail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์ : 02-564-7000 ต่อ 1260