ฐานข้อมูลวิชาการต่างประเทศดังด้านล่าง เป็นฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา มีทั้งที่จัดเป็น Open Access (OA, ผู้อ่านสามารถเข้าถึงได้ฟรี) และไม่ใช่ OA สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ฐานข้อมูลวารสารเฉพาะทาง

2. ฐานข้อมูลวารสารสหสาขาวิชา