STKSฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Services: STKS) สังกัดสำนักงานกลาง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ทั้งห้องสมุดกลาง สวทช. และหน่วยงานบริการเพื่อสังคมความรู้ดิจิทัลแบบเปิด สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในอินเทอร์เน็ต เพิ่มคุณค่าการวิจัย การเรียนรู้ ขยายบริการสู่สังคมชนบทและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งสร้างและขยายโอกาสบันทึกความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาไทยให้ปรากฎแก่ สาธารณะ ทุกคนเข้าถึงความรู้และใช้งานได้โดยสะดวก มีหน้าที่โดยรวม ดังนี้

 • จัดทำและดูแลการให้บริการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนกลยุทธ์ของ สวทช.
 • บริการฐานข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงบริการห้องสมุดเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
 • ออกแบบและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล เช่น คู่มือการใช้งาน การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
  แนวทางการฝึกอบรม แก่โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
 • วางแผนและบริหารจัดการฐานข้อมูลความรู้ของ สวทช. ให้เป็นไปตามนโยบายของ สวทช.
 • สนับสนุนการบริหารจัดการความรู้ของ สวทช. ด้วยการสนับสนุนกลไกและเครื่องมือต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • จัดหาและทำทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลและห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่บุคคลผู้สนใจจากทั้งภายในและภายนอก สวทช.
 • ให้บริการงานสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวกจากทั่วทั้ง สวทช. อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • สร้างพันธมิตรและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 • พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

วิสัยทัศน์ (Vision)

ศูนย์รวมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อบริการแก่ชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม และภาคการผลิตในการสร้างขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

STKSพันธกิจ (Mission)

 • เป็นห้องสมุดที่มีแหล่งความรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่างประเทศที่ทันสมัย ทัดเทียมห้องสมุดระดับสากล
 • เป็นศูนย์กลางบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไทย
 • บริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก โดยไม่จำกัดสถานที่ บุคคล และเวลา
 • สร้างพันธมิตรการจัดการองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

 

โครงสร้างตามสายงาน

♦ งานบริการและจัดการความรู้ (Knowledge Management and Services : KMS)

 • ให้บริการฐานข้อมูลความรู้และห้องสมุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนา
 • จัดหาและลงทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศสำหรับฐานข้อมูลและห้องสมุด เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจจากทั้งภายในและภายนอก สวทช.
 • ให้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะสารสนเทศเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 • ส่งเสริมทักษะการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการภายใน สวทช. รวมถึงเครือข่ายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • จัดทำและปรับปรุงข้อมูลบรรณานุกรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการจัดทำแหล่งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลเส้นทาง และการอ้างอิงต่างๆ อย่างเหมาะสม
 • บริหารจัดการฐานข้อมูลความรู้ของ สวทช. ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สวทช.
 • พัฒนากลไกและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ของ สวทช.
 • อำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและความสำเร็จของนักวิจัย
 • อัพโหลดข้อมูลเก็บไว้ในระบบแชร์ข้อมูล และระบบ "My Performance" ของ สวทช. และปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัย
 • ให้บริการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์ความรู้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบ "myPerformance"
 • พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ (SLA)

STKS

♦ งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล (Digital Content Development and Services)

 • ออกแบบและพัฒนาสื่อสาระดิจิทัล เช่น คู่มือแนะนำต่างๆ การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
  แนวทางการฝึกอบรม แก่โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม เพื่อใช้ในการเพิ่มพูนความรู้
 • บริการที่ปรึกษาในด้านสื่อสาระดิจิทัล
 • บริหารจัดการห้องสมุดดิจิทัลให้มีความทันสมัย
 • พัฒนากลไกและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ(SLA)