Online Databases (บริการเฉพาะบุคลากร สวทช.) ที่ต้องเข้าผ่านระบบเครือข่าย หรือ SSL VPN ของ สวทช.

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการสารสนเทศวิชาการแบบออนไลน์ โดยการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ อันประกอบด้วย

(สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สวทช.)

 • e-Journals (https://www.nstda.or.th/stks/stks-services/110-e-journals.html)
  e-Journals เช่น American Chemical Society (ACS : 36 Online Journals), American Society for Microbiology : (ASM :11 Online Journals)
   
 • IEEE (ASPP+POP All) (https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp)
  ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ชุดข้อมูลAll-Society Periodicals Package (ASPP) และ Proceedings Order Plans (POP All) สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 2005-ปัจจุบัน

 • ISI: Web of Science (http://www.isiknowledge.com/)
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบริษัท Clarivate Analytics เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (Citation Database) ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ( Full-Text) แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบเป็นวารสารที่ สวทช. บอกรับในรูปแบบออนไลน์ เช่น ScienceDirect เมื่อคลิกลิงค์ดังกล่าว จะสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ WOS รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 9,000 รายชื่อ ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน ฐานข้อมูล WOS ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (เป็นฐานข้อมูลที่แสดงรายการอ้างอิงชุดแรกของโลก) ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ

 • ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/)
  ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนวารสารไม่น้อยกว่า 2,500 รายชื่อ มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ล้านระเบียน สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน (เฉพาะชุดวารสาร ไม่รวมชุดหนังสือ)
   
 • Scopus (http://www.scopus.com/)
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (Citation Database) ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ( Full-Text) แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบเป็นวารสารที่ สวทช. บอกรับในรูปแบบออนไลน์ เช่น ScienceDirect เมื่อคลิกลิงค์ดังกล่าว จะสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้  Scopus รวบรวมบทความจากวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ จำนวนมากกว่า 40 ล้านบทความ จากวารสารมากกว่า 19,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 5,000 แห่ง ฐานข้อมูล Scopus ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ

 • SpringerLink (http://www.springerlink.com/)
  ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Springer ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 1,200 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน (เฉพาะชุดวารสาร ไม่รวมชุดหนังสือ)
   
 • American Chemical Society (ACS)
  ฐานข้อมูลลวารสารฉบับเต็มของสมาคม ACS ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาเคมี วิศวกรรมเคมี ชีวเคมี รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 40 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
   
 • Derwent Innovation (http://info.thomsoninovation.com/)
  ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของบริษัท Clarivate Analytics ครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตรทั่วโลก รวมถึงแถบเอเชียแปซิฟิกที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีความสามารถในการสืบค้นในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง Smart Search ที่สำคัญ DI มีชุดข้อมูลพิเศษ ชื่อว่า Derwent World Patent Index (DWPI) ที่มีการเขียนเนื้อหาในเอกสารสิทธิบัตรแต่ละฉบับขึ้นมาใหม่ ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วน Title, Abstract และมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลลัพธ์การสืบค้นให้ออกเป็นรูปภาพ แผนที่แบบภูมิทัศน์ (Chart, Landscape, ThemeScape Map)

 • SciVal (https://www.scival.com/)
  แพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus

 • Frost & Sullivan (https://ww2.frost.com/)
  ฐานข้อมูล Frost & Sullivan คือ ฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงที่รวบรวมงานวิจัยหรืองานศึกษาที่วิเคราะห์และทำนายเกี่ยวข้องกับธุรกิจและการตลาดของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวอย่างข้อมูล เช่น แนวโน้มเทคโนโลยีในบริบทโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศักยภาพทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงลึกในศักยภาพของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

 • Mintel (http://www.mintel.com/)
  Mintel คือ ฐานข้อมูลด้านการตลาด มีข้อมูลเชิงลึกของ Ingredient ต่างๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด มีรายงานวิเคราะห์เชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์ของ Mintel มากกว่า 600 รายงานต่อปี อันจะเป็นประโยชน์แก่ทีมวิจัย สวทช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการตลาด หน่วยงานพัฒนาธุรกิจของทุกศูนย์วิจัยแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจข้อมูลเชิง Ingredient

 • การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก สวทช. (อินเทอร์เน็ตบ้าน/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือ 4G/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานที่อื่นใด) ต้องล็อกอินเข้าระบบ SSL VPN ของ สวทช. ก่อน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
      1. ล็อกอินผ่านเว็บบราวเซอร์ไปที่ URL:- https://v.nstda.or.th
      2. ล็อกอินผ่านเว็บบราวเซอร์ไปที่ URL:- https://safer.nstda.or.th
      3. ล็อกอินโดยใช้โปรแกรม Big-IP Edge Client (https://www.nstda.or.th/stks/images/Big-ip-Client.pdf)
         (แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ Internet Explorer)

 บริการแหล่งวิชาการแบบออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่

ข้อมูลการติดต่อ: พรพรรณ บุญยะทิม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1238 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.