Online Database (บริการเฉพาะบุคลากร สวทช.) ที่ต้องเข้าผ่านระบบเครือข่าย หรือ SSL VPN ของ สวทช.
 • e-Journals
  e-Journals 100 ชื่อ เช่น Nature, Science, PNAS, Journal of Biological Chemistry, American Chemical Society : ACS (36 Online Journals), American Society for Microbiology : ASM (11 Online Journals)
   
 • IEEE (ASPP+POP All)
  ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของสถาบัน The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ชุดข้อมูล All-Society Periodicals Package (ASPP) และ Proceedings Order Plans (POP All) สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน
   
 • ISI: Web of Science
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบริษัท Clarivate Analytics เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (Citation Database) ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ( Full-Text) แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบเป็นวารสารที่ สวทช. บอกรับในรูปแบบออนไลน์ เช่น ScienceDirect เมื่อคลิกลิงค์ดังกล่าว จะสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ WOS รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 9,000 รายชื่อ ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001-ปัจจุบัน ฐานข้อมูล WOS ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (เป็นฐานข้อมูลที่แสดงรายการอ้างอิงชุดแรกของโลก) ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ
   
 • ScienceDirect
  ฐาน ข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนวารสารไม่น้อยกว่า 2,500 รายชื่อ มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ล้านระเบียน สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน
   
 • Scopus
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (Citation Database) ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ( Full-Text) แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบเป็นวารสารที่ สวทช. บอกรับในรูปแบบออนไลน์ เช่น ScienceDirect เมื่อคลิกลิงค์ดังกล่าว จะสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้  Scopus รวบรวมบทความจากวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ จำนวนมากกว่า 40 ล้านบทความ จากวารสารมากกว่า 19,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 5,000 แห่ง ฐานข้อมูล Scopus ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ
   
 • SpringerLink
  ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Springer ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 1,200 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน
   
 • American Chemical Society (ACS)
  ฐานข้อมูลลวารสารฉบับเต็มของสมาคม ACS ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาเคมี วิศวกรรมเคมี ชีวเคมี รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 40 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
   
 • Derwent Innovation
  ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของบริษัท Clarivate Analytics ครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตรทั่วโลก รวมถึงแถบเอเชียแปซิฟิกที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีความสามารถในการสืบค้นในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง Smart Search ที่สำคัญ DI มีชุดข้อมูลพิเศษ ชื่อว่า Derwent World Patent Index (DWPI) ที่มีการเขียนเนื้อหาในเอกสารสิทธิบัตรแต่ละฉบับขึ้นมาใหม่ ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วน Title, Abstract และมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลลัพธ์การสืบค้นให้ออกเป็นรูปภาพ แผนที่แบบภูมิทัศน์ (Chart, Landscape, ThemeScape Map)

 • SciVal
  แพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus

 • Frost & Sullivan
  ฐานข้อมูล Frost & Sullivan คือ ฐานข้อมูลที่มีชื่อเสียงที่รวบรวมงานวิจัยหรืองานศึกษาที่วิเคราะห์และทำนายเกี่ยวข้องกับธุรกิจและการตลาดของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวอย่างข้อมูล เช่น แนวโน้มเทคโนโลยีในบริบทโลก ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ศักยภาพทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงลึกในศักยภาพของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

 • Mintel
  Mintel คือ ฐานข้อมูลด้านการตลาด มีข้อมูลเชิงลึกของ Ingredient ต่างๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด มีรายงานวิเคราะห์เชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์ของ Mintel มากกว่า 600 รายงานต่อปี อันจะเป็นประโยชน์แก่ทีมวิจัย สวทช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการตลาด หน่วยงานพัฒนาธุรกิจของทุกศูนย์วิจัยแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจข้อมูลเชิง Ingredient

 • ฐานข้อมูล Business Online (BOL)
  ฐานข้อมูลด้านเนื้อหาของบริษัทจดทะเบียน (นิติบุคคล) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลแบบออนไลน์

 • วารสารฉบับพิมพ์
   
 • การเข้าใช้บริการระบบ SSL VPN ของ สวทช.