บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เพื่อชุมชนวิจัย และวิชาการ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย

 

 

(ทั้งนี้การเข้าใช้งาน จำเป็นต้องผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สวทช. ทั้งนี้การใช้งานเครือข่ายภายนอก สวทช. เช่น อินเทอร์เน็ตบ้าน/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือ / เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานที่อื่นใด ต้องล็อกอินเข้าระบบ VPN ของ สวทช. ก่อน)

  • American Chemical Society (ACS) https://pubs.acs.org/
   ฐานข้อมูลลวารสารฉบับเต็มของสมาคม ACS ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาเคมี วิศวกรรมเคมี ชีวเคมี รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 60 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน
  • CredenData (https://data.creden.co)
   CredenData ฐานข้อมูลบริการวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจร ของบริษัท ครีเดน เอเชีย จํากัด เป็นฐานข้อมูลนิติบุคคลในประเทศไทยมากกว่า 1.6 ล้านบริษัท ครอบคลุมข้อมูลทั่วไปและการติดต่อของบริษัทต่าง ๆ ข้อมูลผู้บริหารและผู้ถือหุ้น ข้อมูลการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการจัดอันดับธุรกิจ
  • Derwent Innovation หรือ DI ฐานข้อมูลสิทธิบัตรของบริษัท Clarivate Analytics ครอบคลุมเอกสารสิทธิบัตรทั่วโลก รวมถึงแถบเอเชียแปซิฟิกที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด มีความสามารถในการสืบค้นในรูปแบบต่างๆ ด้วย Smart Search นอกจากนี้ DI ยังมีชุดข้อมูลพิเศษ ชื่อว่า Derwent World Patent Index (DWPI) ที่มีการเขียนเนื้อหาในเอกสารสิทธิบัตรแต่ละฉบับขึ้นมาใหม่ ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วน Title, Abstract และมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลลัพธ์การสืบค้นให้ออกเป็นรูปภาพ แผนที่แบบภูมิทัศน์ (Charts, ThemeScape Map)
  • e-Journals (https://www.nstda.or.th/stks/stks-services/110-e-journals.html)
   e-Journals เช่น American Chemical Society (ACS : 66 Online Journals), American Society for Microbiology : (ASM :11 Online Journals)
  • Innography โดยบริษัท Clarivate Analytics เป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและคำถามเชิงธุรกิจได้ ครอบคลุม ข้อมูลสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ข้อมูลบริษัท การดำเนินคดีสิทธิบัตร ข้อมูลเอกสารอื่นที่ไม่ใช่สิทธิบัตร (Non-Patent Literature - NPL) และยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์และการรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การพัฒนาแนวคิดและนวัตกรรม การตรวจตราการแข่งขัน การออกใบอนุญาต การดำเนินคดี และการตรวจสอบการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition - M&A)  ข้อมูลของ Innography ถูกคัดกรองและทำให้เป็นมาตรฐาน และถูกเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน เพื่อช่วยให้กระบวนการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
  • Innosabi Insight (ใช้งานได้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567)  ฐานข้อมูลนำเสนอภาพรวมข้อมูลทางธุรกิจ เช่น สภาวะการแข่งขัน ข้อมูลบริษัท โดยใช้ข้อมูลมากกว่า 50 ประเภท เช่น สิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ข้อมูลโครงการวิจัย ข่าวสารด้านธุรกิจ และข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่สืบค้นจากแหล่งสารสนเทศกว่า 500 แหล่งทั่วโลก แสดงผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีแบบภูมิทัศน์ (Technology Landscape) เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
  • Mintel (https://www.mintel.com/)
   Mintel คือ ฐานข้อมูลด้านการตลาดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของสินค้าอุปโภคบริโภคในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางและของใช้ส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมแนวโน้มตลาดทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์อนาคต มีบทวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคใหม่ ๆ พร้อมด้วยข้อมูลเชิงสถิติ แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมจากทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลของส่วนผสม (Ingredient) ที่มีการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และโภชนาการ โดยมีทีมนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญของ Mintel จากทั่วโลก วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
   • Trendscape เครื่องมือระดมความคิดและค้นหาความสัมพันธ์ของ Trends
  • ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/)
   ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนวารสารไม่น้อยกว่า 2,650 รายชื่อ มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 19 ล้านระเบียน สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน (เฉพาะชุดวารสาร ไม่รวมชุดหนังสือ)
  • SciVal (ปีงประมาณ 2567 บอกรับแบบบัญชีผู้ใช้หรือ account)
   แพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus
  • Scopus (https://www.scopus.com/)
   ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (Citation Database) ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ( Full-Text) แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบเป็นวารสารที่ สวทช. บอกรับในรูปแบบออนไลน์ เช่น ScienceDirect เมื่อคลิกลิงค์ดังกล่าว จะสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้  Scopus รวบรวมบทความจากวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ จำนวนมากกว่า 90 ล้านรายการ จากวารสารมากกว่า 28,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 7,000 แห่ง ฐานข้อมูล Scopus ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ
  • SpringerLink (https://link.springer.com/)
   ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Springer Nature ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 1,200 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน (เฉพาะชุดวารสาร ไม่รวมชุดหนังสือ)
 • การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก สวทช. (อินเทอร์เน็ตบ้าน/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือ 4G/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานที่อื่นใด) ต้องล็อกอินเข้าระบบ SSL VPN ของ สวทช. ก่อน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 

 

ข้อมูลการติดต่อ: พรพรรณ บุญยะทิม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1238 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.