บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) เพื่อชุมชนวิจัย และวิชาการ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลออนไลน์เชิงพาณิชย์ และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วย

(ทั้งนี้การเข้าใช้งาน จำเป็นต้องผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สวทช. ทั้งนี้การใช้งานเครือข่ายภายนอก สวทช. เช่น อินเทอร์เน็ตบ้าน/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือ / เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานที่อื่นใด ต้องล็อกอินเข้าระบบ VPN ของ สวทช. ก่อน)

  • e-Journals (https://www.nstda.or.th/stks/stks-services/110-e-journals.html)
   e-Journals เช่น American Chemical Society (ACS : 36 Online Journals), American Society for Microbiology : (ASM :11 Online Journals)
    
  • IEEE (POP All) (https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp)
   ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในชุดข้อมูล Prooceedings Order Plans (POP All) สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 2010 - ปัจจุบัน

  • ISI: Web of Science (https://www.isiknowledge.com/)
   ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของบริษัท Clarivate Analytics เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (Citation Database) ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ( Full-Text) แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบเป็นวารสารที่ สวทช. บอกรับในรูปแบบออนไลน์ เช่น ScienceDirect เมื่อคลิกลิงค์ดังกล่าว จะสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้ WOS รวบรวมบทความจากวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ จำนวนมากกว่า 21,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 3,300 แห่ง สามารถเข้าถึงได้กว่า 78 ล้านรายการ ฐานข้อมูล WOS ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย (เป็นฐานข้อมูลที่แสดงรายการอ้างอิงชุดแรกของโลก) ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ

  • ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/)
   ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนวารสารไม่น้อยกว่า 2,500 รายชื่อ มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ล้านระเบียน สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน (เฉพาะชุดวารสาร ไม่รวมชุดหนังสือ)
    
  • Scopus (https://www.scopus.com/)
   ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (Citation Database) ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ( Full-Text) แต่จะมีการเชื่อมโยงให้ หากวารสารที่ค้นพบเป็นวารสารที่ สวทช. บอกรับในรูปแบบออนไลน์ เช่น ScienceDirect เมื่อคลิกลิงค์ดังกล่าว จะสามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้  Scopus รวบรวมบทความจากวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ จำนวนมากกว่า 70 ล้านรายการ จากวารสารมากกว่า 22,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 5,000 แห่ง ฐานข้อมูล Scopus ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ

  • SpringerLink (https://link.springer.com/)
   ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Springer ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 1,200 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1997-ปัจจุบัน (เฉพาะชุดวารสาร ไม่รวมชุดหนังสือ)
    
  • American Chemical Society (ACS) https://pubs.acs.org/
   ฐานข้อมูลลวารสารฉบับเต็มของสมาคม ACS ครอบคลุมเนื้อหาสาขาวิชาเคมี วิศวกรรมเคมี ชีวเคมี รวบรวมบทความจากวารสารจำนวนมากกว่า 40 รายชื่อ สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1996-ปัจจุบัน

  • SciVal (https://www.scival.com/)
   แพลทฟอร์มหรือเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับ Research Performance Assessment และเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเป็นหลัก พัฒนาขึ้นโดยสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นระบบที่ใช้วัด ตรวจสอบ และติดตามสมรรถนะงานวิจัย (Research Performance) ขององค์กรวิจัยหนึ่งๆ โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์ (Publications) และการอ้างอิงจากบทความวิจัยตีพิมพ์ (Citation) ในฐานข้อมูล Scopus

  • Mintel (https://www.mintel.com/)
   Mintel คือ ฐานข้อมูลด้านการตลาด มีข้อมูลเชิงลึกของ Ingredient ต่างๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด มีรายงานวิเคราะห์เชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิเคราะห์ของ Mintel มากกว่า 600 รายงานต่อปี อันจะเป็นประโยชน์แก่ทีมวิจัย สวทช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการตลาด หน่วยงานพัฒนาธุรกิจของทุกศูนย์วิจัยแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานที่สนใจข้อมูลเชิง Ingredient

  • Business Online (BOL) (https://www.bol.co.th/)
   ฐานข้อมูลด้านเนื้อหาของบริษัทจดทะเบียน (นิติบุคคล) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำหรับค้นหาและตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลแบบออนไลน์

  • Orbit Insight (Innovation Intelligence Software) ฐานข้อมูลนำเสนอภาพรวมข้อมูลทางธุรกิจ เช่น สภาวะการแข่งขัน ข้อมูลบริษัท โดยใช้ข้อมูลมากกว่า 50 ประเภท เช่น สิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ ข้อมูลโครงการวิจัย ข่าวสารด้านธุรกิจ และข้อมูลจากเว็บไซต์ ที่สืบค้นจากแหล่งสารสนเทศกว่า 500 แหล่งทั่วโลก แสดงผลการวิเคราะห์เทคโนโลยีแบบภูมิทัศน์ (Technology Landscape) เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

  • Orbit Intelligence (Intellectual Property Business Intelligence) ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น และวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรกว่า 100 แห่งทั่วโลก พร้อมนำเสนอข้อมูลแนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม การแข่งขันและความร่วมมือที่สำคัญระหว่างองค์กร และสามารถแสดงผลการวิเคราะห์เชิงภูมิทัศน์ (Patent Landscape) ได้
 • การเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เมื่อใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก สวทช. (อินเทอร์เน็ตบ้าน/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณมือถือ 4G/ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานที่อื่นใด) ต้องล็อกอินเข้าระบบ SSL VPN ของ สวทช. ก่อน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

 


1. เลือก Group SAFER1.NSTDA.OR.TH
2. เข้าเว็บ i.nstda.or.th
3. ใน SmartMenu เลือกเมนูฐานข้อมูลออนไลน์ 

 

ข้อมูลการติดต่อ: พรพรรณ บุญยะทิม โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1238 e-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.