สารสนเทศวิเคราะห์กิจกรรมสารสนเทศวิเคราะห์เป็นกิจกรรมที่จัดทำเพื่อการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพสถานภาพและแนวโน้มของงานวิจัยระดับนานาชาติ ถือเป็นขั้นตอนแรกสุดของการวิจัย การนำเครื่องมือหรือเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data mining) ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวิชาการเหล่านี้ จะทำให้เห็นภาพรวมด้วยการนำเสนอในรูปแบบของภาพ แผนภูมิ กราฟ หรือแผนที่ ทั้งนี้ STKS ได้ทำเทคนิคดังกล่าวมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบสารสนเทศใหม่ที่เรียกว่า Knowledge Mapping และ Patent Mapping เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการตัดสินใจแก่เจ้าของทุนวิจัย นักวิจัย ในการวิจัยต่อยอดต่อไป

นอกจากนี้ STKS ยังได้ประสานกับฝ่ายบริการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) สำนักบริหารจัดการคลัสเตอร์ เพื่อเสนอให้มีการนำแนวทางสารสนเทศวิเคราะห์ไปใช้ประกอบการพิจารณาขอทุนสนับสนุนการวิจัยของ สวทช. ด้วย

สารสนเทศวิเคราะห์ยังครอบคลุมเรื่องของดัชนีวรรณกรรม (Bibliometrics) ซึ่งหมายถึงการศึกษาสารสนเทศหรือข้อความที่สนใจในชุดหนึ่งๆ ด้วยวิธีการวัด (measure) ที่เริ่มต้นในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์ และปัจจุบันได้มีการประยุกต์ในสาขาวิชาอื่นๆ มากมาย ตัวอย่างการศึกษาดัชนีวรรณกรรมที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือ การวิเคราะห์การอ้างอิง (Ciation Analysis) เช่น ค่า Impact Factor (IF) วารสารเป็นต้น เครื่องมือช่วยค้นระดับโลก Google ใช้หลักการการอ้างอิงในชื่อ Pagerank จัดลำดับผลลัพธ์การสืบค้น ดัชนีการอ้างอิง Citation Index ชุดที่สำคัญชุดแรกของโลกคือ ISI : Science Citation Index

ตัวอย่างข้อมูล Bibliometrics
1. CiteScore หน่วยวัดคุณภาพวารสาร ชุดใหม่ คู่แข่งกับค่า Impact Factor

2. ฐานข้อมูล WOS : บริการหน่วยวัดค่าใหม่ ILUM ( Item Level Usage Metrics)

3. หน่วยวัดคุณภาพงานวิจัย จาก Bibliometrics สู่ Altmetrics

แผนที่สิทธิบัตร (Patent Mapping) คือข้อมูล แผนที่ หรือรูปภาพที่ได้จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรในเรื่องที่สนใจชุดหนึ่ง แสดงเป็นรูปภาพ กราฟ ตาราง (visualize expression) เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นกว่าแสดงแบบตัวอักษร วิธีการคือ การรวบรวมเอกสารสิทธิบัตรที่แสดงถึงเทคโนโลยีเรื่องหนึ่งๆที่เราสนใจ (ในรูป e-file) ในปริมาณจำนวนหนึ่ง และนำไปวิเคราะห์ ด้วยการใช้เครื่องมือ data/text mining แบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยจัดการ สรุปประเด็นต่างๆ ที่เราสนใจ เช่น ชื่อนักประดิษฐ์  ประเทศผู้นำ บริษัทเจ้าของเทคโนโลยี ปีที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร ปีที่ได้รับอนุมัติคุ้มครองสิทธิ์ หมวดหมู่ของเทคโนโลยี ฯลฯ

ตัวอย่างข้อมูล Patent Mapping
1. แผนที่สิทธิบัตร อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง

2. กิจกรรมสิทธิบัตรของจีน

3. สภาพการณ์นวัตกรรมปี 2010