Web of Science  คือฐานข้อมูลที่รวบรวมรายการบทความวิจัยวิทยาศาสตร์สหสาขาวิชาคุณภาพ  ที่สำคํญ ให้บริการมาครบ 50 ปี ให้ข้อมูลการอ้างอิง citation  ชุดแรกของโลก แสดงข้อมูลเฉพาะบรรณานุกรมพร้อมบทคัดย่อและข้อมูลการอ้างอิง ค่า h-index ของแต่ละบทความวิจัย และที่สำคัญเป็นฐานข้อมูลทีใช้ในประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการที่สำคัญ (Research Performance Assessment) กลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการสืบค้นหาบทความวิจัยที่มีคุณภาพสูง มักใช้ WOS เป็นฐานตั้งต้นอันแรกสุดในการสืบค้น


Thomson Reuters บริษัทผู้ผลิต บริการ WOS ได้ประกาศว่า  WOS บริการหน่วยวัดค่าใหม่ Usage counts  ของแต่ละบทความ ใน จดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 2015  โดยให้หลักการและเหตุผลสำคัญว่า
-    Citation activity =  Impact
-    Usage counts     =  Interest

alt

 


ขยายความว่า การที่แต่ละบทความวิจัยจะได้รับค่า citation นั้น ใช้เวลาช้า รวมทั้งในบางสาขาวิชาเช่น  Math, Civil Eng., Nursing, Economics มีการแสดงค่าจำนวนการอ้างอิงน้อยมาก ถึงอาจไม่มีเลยภายในเวลา 1 ปีที่ตีพิมพ์ออกมา


การนับจำนวนการใช้ Usage ของแต่ละบทความ  หมายถึงผู้สืบค้นให้ความสนใจ ถือว่ามีความสมเหตุสมผล โดยการนับจาก  จำนวนการกดคลิ๊ก click ไปยังบทความฉบับเต็ม (Full text) และการสั่ง export หรือ save บทความนั้นๆ  (ส่วนที่ไม่นับรวมคือ  Usage by bots / API Usage / Batch operation )


วิธีการนับและแสดงข้อมูล Usage counts
จากหน้าจอผลการสืบค้น แสดงแต่ละรายการบทความ มีเมนูใหม่  Usage count  ที่อยู่ใต้ เมนู  Times cited โดยแบ่ง Usage เป็น 2 ชุด คือ  Last 180 days  และ Since 2013ดังภาพที่ แสดง


นอกจากนี้ ผู้สืบค้น สามารถสั่งให้เรียงลำดับผลการสืบค้น  set sorting  ให้เป็นแบบ Usage counts ซึ่งหน้าจอจะแสดงให้เห็นรายการบทความวิจัยที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ในกลุ่มผู้ใช้บริการสืบค้นฐานข้อมูล  WOS ทั่วโลก WOS มีการ update ค่า Usage ทุกวัน

STKS ขอเชิญ กลุ่มงานวิจัย สวทช. ทดลองเข้าใช้ฐานข้อมูล Web of Science ที่สวทช. บอกรับเป็นสมาชิก เพื่อใช้ประโยชน์ จากหน่วยวัดค่าใหม่ Usage count ต่อไป
 

อ้างอิง : Thomson Reuters - The Research Post  November 2015
Available at :  http://app.info.science.thomsonreuters.biz/e/es.aspx?s=1556&e=1391688&elq=20a367d285b841edafc204551e5e5aaa

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป