Basic Coding

  แนวทางการดำเนินกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะผ่านการปฏิบัติตามโจทย์และการเลือกเขียนคำสั่งด้วย blockly code พร้อมทั้งฝึกทักษะการเขียน coding และคำสั่งในหมวดต่างๆ เพื่อสร้างเงื่อนไขและสั่งการได้ตามคำถามจากใบงานของผู้สอน โดยหลังจากฝึกปฏิบัติเขียน coding ต่างๆ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจลำดับ ขั้นตอนการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้ เช่น เมื่อมีการนำเข้าข้อมูล การออกแบบขั้นตอนวิธี การจัดเรียงข้อมูล การทำซ้ำ และผลลัพธ์ที่ได้เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามระยะเวลาที่ผู้สอนกำหนด ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ลำดับ วิธีการ ในการแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน

   สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
มีความเข้าใจพื้นฐานการเขียน blockly code
ได้ทักษะการอ่าน และการเขียน code ผ่านการลงมือปฏิบัติตามโจทย์ และเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
เรียนรู้การลำดับ วิธีการ ในการแก้ไขปัญหาตามเงื่อนไขอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

   กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีความสนใจศึกษา โดยมาเป็นหมู่คณะในนามของโรงเรียน จำนวน 30 คน/ครั้ง

   ระยะเวลา : กิจกรรม 1 วัน

   ค่าใช้จ่าย :  1,200 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)
        *ราคารวมค่าวัสดุสิ้นเปลือง อาหารว่าง และอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้ว โดย สวทช. มีคอมพิวเตอร์และบอร์ดสมองกลฝังตัว/Embedded Board ให้ใช้ในการเรียน

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ  0 2529 7100 ต่อ 77226 (คุณปรมาภรณ์)   e-mail : poramaporn@nstda.or.th

Share:

Facebook
Twitter