Podcast รายการ Sci เข้าหู EP5: CRISPR/Cas9 ความหวังใหม่ในการรักษาโรค และแบบตรวจสอบ COVID-19

Podcast รายการ Sci เข้าหู EP5: CRISPR/Cas9 ความหวังใหม่ในการรักษาโรค และแบบตรวจสอบ COVID-19

          เทคโนโลยี CRIPR/Cas9 เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตัดต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีความแม่นยำ ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเทคโนโลยีอื่น โดยนักวิจัยทั่วโลกกำลังศึกษาการใช้ CRISPR ในการรักษาโรคทางพันธุกรรม พลังงานทดแทน การพัฒนาด้านอาหารและการรักษาโรคมะเร็ง ตลอดจนพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ให้ทนกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาใช้งานเป็นแบบตรวจสอบ COVID-19

          รายการ Sci เข้าหู โดยนิตยสารสาระวิทย์ จึงได้ ผศ.ดร.ธนรรถ ชูขจร จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล หนึ่งในคณะผู้เขียนหนังสือเรื่อง เทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมด้วยวิธี CRISPR/Cas9 มาร่วมพูดคุยเพื่ออธิบายให้เราเข้าใจถึงเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก